Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 173 | THÁNG 8/2020

Nhận diện những rủi ro pháp lý đối với việc xác định quyền sử dụng đất đủ điều kiện thế chấp trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Hồ Xuân Thắng

Tóm tắt:

Hoạt động cấp tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam được thực hiện thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng với khách hàng bằng hợp đồng tín dụng có thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ). Đây là một hoạt động xuất phát từ thực tiễn của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế thị trường có nhu cầu về vốn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả như hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, chế biến, kinh doanh bất động sản,… Để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình ngân hàng thiết lập quan hệ tín dụng với khách hàng, luật pháp Việt Nam đã có những quy định giúp các tổ chức ngân hàng bảo toàn được nguồn vốn cho vay, nâng cao năng lực hoạt động, đó là thế chấp QSDĐ. Bài này tác giả tập trung phân tích để nhận diện những rủi ro pháp lý đối với việc xác định QSDĐ đủ điều kiện thế chấp trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật khi xác định QSDĐ đủ điều kiện thế chấp theo hợp đồng trong hoạt động cấp tín dụng ngân hàng ở Việt Nam để cùng nhau trao đổi.


Identify Legal Risks to Determining Land Use Rights Eligible for Mortgage in Banking Activities

Abstract:

Credit activities in the commercial banking system in VietNam through the establishment of credit relations with customers under credit contracts with mortgages of land use rights. This is an activity derived from the practical needs of entities participating in a market economy that needs capital to promote efficient operations such as import and export, industrial production, food and investment, construction, and real estate business,... Reducing risks that may arise in case the Bank has established a credit relationship with customers. Country's law has long provided necessary measures to help organizations credit institutions preserve loan capital to promote their operational capacity, which is to mortgage land use rights.
In this article, the author focuses on analyzing in the direction of identifying legal risks for determining land use rights eligible for a mortgage in banking activities. At the same time, making recommendations to complete the provisions of the law to assess land use rights available for a mortgage under banking credit operation contracts in VietNam.