Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 170 | Tháng 5/2020

Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo bền vững nợ công

Lê Đình Hạc, Lê Hoàng Anh, Võ Thị Thúy Kiều, Trần Thị Kim Oanh

Tóm tắt:

Các vấn đề xoay quanh nợ công luôn là chủ đề được quan tâm bởi các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng phối hợp giữa chính sách tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ (CSTT) trong điều kiện rủi ro khủng hoảng nợ công tại Việt Nam giai đoạn 1990–2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngưỡng nợ công, thâm hụt ngân sách và lạm phát ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tương ứng là 79,31%, 4,8% và 4,1%; trong khi, ngưỡng lạm phát, thâm hụt ngân sách, tăng trưởng cung tiền tác động đến nợ công ở mức 4,1%, 1,6% và 19,268%. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp điều hành CSTK và CSTT nhằm đảm bảo bền vững nợ công.


Coordination of Monetary and Fiscal Policies to Ensure the Sustainability of Public Debt

Abstract:

Public debt issues are always of concern to policymakers as well as researchers. This paper analyzes the situation of the combination of fiscal policy and monetary policy during the public debt crisis in Vietnam from 1990 to 2019. The finding also found that the public debt, budget deficit and inflation thresholds affecting economic growth were 79.31%, 4.8%, and 4.1%, respectively. In contrast, budget deficit, money supply growth threshold affect public debt at a rate of 4.1%, 1.6 %, and 19.268 %, respectively. Based on the research results, the authors propose three solutions to enhance and improve the efficiency of fiscal policy and monetary policy to ensure public debt sustainability.