Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 170 | Tháng 5/2020

Xác định dòng thông tin giữa các ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng ma trận transfer entropy

Trần Thị Tuấn Anh

Tóm tắt:

Bài viết sử dụng số liệu về giá đóng của chỉ số chứng khoán tổng hợp của 22 ngành trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 01/2012–01/2020 để tính toán và kiểm định dòng thông tin di chuyển giữa các ngành trên TTCK Việt Nam bằng kỹ thuật transfer entropy. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những ngành truyền thông tin đáng kể trên TTCK Việt Nam bao gồm ngành vận tải, thương mại, thực phẩm, thép, nhựa, đầu tư xây dựng và công nghệ là những ngành có transfer entropy ròng mang dấu dương. Ngược lại, ngành có vai trò nhận thông tin mạnh nhất trên thị trường là ngành bất động sản với giá trị transfer entropy ròng có giá trị âm nhất trong số các ngành nhận thông tin. Ngoài ra, các ngành nhận thông tin khác trên thị trường còn có ngành sản xuất kinh doanh và vật liệu xây dựng.


Determining the Information Flow Among Vietnam Stock Market Industries by Transfer Entropy Matrix

Abstract:

This paper uses data on closing daily indices of 22 industries on Vietnam's stock market from January 2012 to January 2020 to calculate and reveal the information flows by transfer entropy. The finding shows that the transportation, trading, food, steel, plastic, construction investment, and technology industries have positive net transfer entropy, and contribute significantly to the global information market flow. In contrast, the industry has the strongest role of receiving information is Real Estate. Other industries are also information recipients on the market include manufacturing, business and construction materials.