Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 170 | Tháng 5/2020

Tác động của trao quyền cho phụ nữ đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tân

Tóm tắt:

Trong những năm vừa qua, các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam đã cung ứng dịch vụ tài chính ưu đãi cho phụ nữ có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Việc trao quyền cho phụ nữ thông qua các hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính này sẽ tác động đến thu nhập và rủi ro tín dụng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM (D’Espallier, Guérin, & Mersland, 2013; Abdulai & Tewari, 2017; Lopatta & ctg, 2017). Tuy nhiên, việc cho vay đối với các khách hàng là phụ nữ có thực sự đem lại hiệu quả cho các tổ chức TCVM hay không là một vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định tác động của việc trao quyền cho phụ nữ đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM hệ thống (SGMM) với dữ liệu 26 tổ chức TCVM Việt Nam trong giai đoạn 2013–2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc trao quyền cho phụ nữ có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM, thể hiện qua khía cạnh khả năng sinh lợi (ROA, ROE), khả năng tự bền vững trong hoạt động (OSS) và hiệu quả phân bổ (SE). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam.


The Impacts of Empowering Women on the Performance of Vietnam Microfinance Institutions

Abstract:

In the past few years, MFIs in Vietnam have been providing priority financial services to low-income women, especially poor women. Empowering women through these financial service delivery activities will affect income and credit risk, thereby affecting the profitability and performance of MFIs (D' Espallier et al., 2013; Abdulai & Tewari, 2017; Lopatta et al., 2017). However, whether lending to female customers is effective for MFIs or not is an issue that needs attention. This study was conducted to determine the impact of empowering women on the performance of Vietnamese microfinance institutions. Employing system GMM method (SGMM) with data of 26 Vietnamese microfinance institutions in the period of 2013–2017, the result showed that the empowering women have a positive impact on the performance of MFIs, expressed in terms of profitability (ROA, ROE), operational sustainability (OSS) and allocation efficiency (SE). Based on the research results, the author has proposed policy implications to improve the performance of Vietnamese microfinance institutions.