Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 170 | Tháng 5/2020

Tác động của tiền điện tử đến chính sách tiền tệ của Việt Nam

Trần Việt Dũng, Lê Hoàng Anh, Bùi Đan Thanh, Lương Thị Thu Thủy, Trần Mạnh Hùng

Tóm tắt:

Ra đời từ thập niên 1990, tiền điện tử (TĐT) đã mang lại nhiều thành công khi được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của TĐT hiện nay đang đặt ra một số vấn đề với chính sách tiền tệ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của TĐT đến chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Áp dụng phương pháp ECM (Error Correction Model) cùng với bộ dữ liệu vĩ mô Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1/2005 đến quý 4/2019, kết quả nghiên cứu cho thấy, TĐT có tác động tích cực đến vận tốc lưu thông tiền mặt và tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, trong ngắn hạn, TĐT chỉ mang tính chất là phương tiện thanh toán bổ sung cho tiền mặt. Trong dài hạn, TĐT có thể phát triển thành một phương tiện thanh toán thay thế cho tiền mặt. Sự thay thế trong dài hạn này có thể dẫn đến những tác động không mong muốn đến chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tạo lập khung pháp lý cho TĐT.


The Effect of Electronic Money on Vietnam's Monetary Policy

Abstract:

In the 1990s, electronic monetary has brought many successes in the application in countries around the world. However, the current development of electronic monetary is leading to some problems with monetary policy. This study was conducted to assess the impact of electronic money on monetary policy in Vietnam. By the ECM (Error Correction Model) method applied to Vietnam macro data from Q1/2005 to Q4/2019, the research results show that electronic monetary has a positive impact on the velocity of money and total payments of the economy. However, the research results also show that in the short term, electronic monetary is an additional payment for cash. In the long run, cryptocurrencies can evolve and be a viable alternative to cash. This long-term replacement could lead to undesirable effects on monetary policy in Vietnam. Based on the research results, the authors propose policy implications on the legal framework for electronic monetary.