Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 218 | Tháng 5/2024

Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương: Góc nhìn từ phân tích cơ hội và thách thức

Đào Lê Kiều Oanh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này tập trung vào khát quát về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) cũng như những cơ hội và thách thức khi ngân hàng trung ương (NHTW) phát hành loại tiền này. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để trình bày tác động của CBDC đối với hệ thống ngân hàng truyền thống, hoạt động tài chính, tiền tệ, quyền riêng tư, chính sách tiền tệ cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra khi phát triển CBDC. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả hàm ý một số chính sách cho Việt Nam, cụ thể là các cơ quan tài chính, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính phải hợp tác chặt chẽ khi thảo luận và triển khai CBDC để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đảm bảo tính bảo mật và sử dụng CBDC trong quản lý CBDC là rất quan trọng và cần phải xem xét cẩn thận về khả năng tương thích, quản lý rủi ro, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Sự hợp tác và nghiên cứu liên tục về CBDC là rất quan trọng để đảm bảo tính bền vững và an toàn của hệ thống tài chính toàn cầu.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Acronis (2024). The Anatomy of a cyberattack: Insights into modern security threats. https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/anatomy-of-a-cyberattack-insights-into-modern-security-threats/
 2. Agur, I. (2018). 10. Central bank digital currencies: an overview of pros and consDo we need central bank digital currency? 113.
 3. Agur, I., Ari, A., & Dell’Ariccia, G. (2022). Designing central bank digital currencies. Journal of Monetary Economics, 125, 62–79. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2021.05.002
 4. Aldasoro, I., Frost, J., Gambacorta, L., & Whyte, D. (2021). Covid-19 and cyber risk in the financial sector. BIS Bulletins, 37. https://ideas.repec.org//p/bis/bisblt/37.html
 5. Allen, S., Čapkun, S., Eyal, I., Fanti, G., Ford, B. A., Grimmelmann, J., Juels, A., Kostiainen, K., Meiklejohn, S., Miller, A., Prasad, E., Wüst, K., & Zhang, F. (Eds.). (2020). Design choices for Central Bank Digital Currency. Brookings Institution.
 6. Armantier, O., Doerr, S., Frost, J., Fuster, A., & Shue, K. (2021). Whom do consumers trust with their data? US survey evidence. BIS Bulletins, Article 42. https://ideas.repec.org//p/bis/bisblt/42.html
 7. Bian, W., Ji, Y., & Wang, P. (2021). The crowding-out effect of central bank digital currencies: A simple and generalizable payment portfolio model. Finance Research Letters, 43, 102010. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102010
 8. Bibi, S., & Canelli, R. (2023). The interpretation of CBDC within an endogenous money framework. Research in International Business and Finance, 65. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101970
 9. BIS (2016). Central bank cryptocurrencies, https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf
 10. BIS (2020). Central bank digital currencies: foundational principles and core features, https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
 11. Bjerg, O. (2017). Designing New Money—The Policy Trilemma of Central Bank Digital Currency (SSRN Scholarly Paper 2985381). https://doi.org/10.2139/ssrn.2985381
 12. Bordo, M. D., & Levin, A. T. (2017). Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy (Working Paper 23711). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w23711
 13. Bossu, W., Itatani, M., Margulis, C., Rossi, A., Weenink, H., & Yoshinaga, A. (2020). Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations (SSRN Scholarly Paper 3758088). https://papers.ssrn.com/abstract=3758088
 14. Brokke, O. G. J., & Engen, N. E. (2019). Central Bank digital currency (CBDC): An explorative study on its impact and implications for monetary policy and the banking sector (Master's thesis).
 15. Comittee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). (2015). Digital currencies. https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf . Truy cập ngày 19/10/2023.
 16. Comittee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). (2017, May). Implementation monitoring of PFMI: Level 2 assessment report for Hong Kong SAR. https://www.bis.org/cpmi/publ/d159.pdf. Truy cập ngày 02/09/2023.
 17. Comittee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). (2018). Central bank digital currencies. Retrieved from Bank for International Settlements website: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf. Truy cập ngày 9/10/2023
 18. Diedrich, H. (2016). Ethereum: Blockchains, digital assets, smart contracts, decentralized autonomous organizations (p. 360). Sydney, Australia: Wildfire publishing.
 19. Delivorias, A., 2021, Stablecoins: Private-sector quest for cryptostability. Briefing, Economic and Monetary Issues, European Parliament, https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698803/EPRS_BRI (2021)698803_EN.pdf.
 20. Gasbeke, F. V. (2021). Why Central Bank Digital Currencies (CBDC) Now And What They Could Mean For Climate Change? (1/2). https://www.forbes.com/sites/frankvangansbeke/2021/06/27/why-central-bank-digital-currencies-cbdc-now-and-what-they-could-they-mean-for-climate-change-22/. Truy cập 17/10/2023
 21. Gnatenko, I. (2020). Potential implications of the introduction of CBDC for the conduct of monetary policy and the preservation of financial and monetary stability: A case study of the Central Bank of Sweden. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-285892
 22. Goodell, G., & Aste, T. (2019). Can Cryptocurrencies Preserve Privacy and Comply With Regulations? Frontiers in Blockchain, 2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2019.00004
 23. Groß, J., và Schiller, J. (2020). A Model for Central Bank Digital Currencies: Do CBDCs Disrupt the Financial Sector? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3721965
 24. IMF (2018). Casting Light on Central Bank Digital Currencies.” Staff Discussio Note (SDN) 18/08, International Monetary Fund, Washington DC.
 25. Atlantic Council (2022). Missing Key: The challenge of cybersecurity and central bank digital currency.  https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/missing-key
 26. Jiang, J., & ctg, K. (2021). Background and Implications of China’s Central Bank Digital Currency: E-CNY (SSRN Scholarly Paper 3774479). https://doi.org/10.2139/ssrn.3774479
 27. Khan, M. A., & Malaika, M. (2021). Central Bank Risk Management, Fintech, and Cybersecurity. International Monetary Fund.
 28. Kowalska-Pyzalska, A., Kott, J., & Kott, M. (2020). Why Polish market of alternative fuel vehicles (AFVs) is the smallest in Europe? SWOT analysis of opportunities and threats. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 133, 110076. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110076
 29. Mohamed, H. (2020). Central Bank Digital Currency (Cbdc) Formats And Their Implications. World Scientific Book Chapters, 165–176.
 30. Morales-Resendiz, R., Ponce, J., Picardo, P., Velasco, A., Chen, B., Sanz, L., Guiborg, G., Segendorff, B., Vasquez, J. L., Arroyo, J., Aguirre, I., Haynes, N., Panton, N., Griffiths, M., Pieterz, C., & Hodge, A. (2021). Implementing a retail CBDC: Lessons learned and key insights. Latin American Journal of Central Banking, 2(1), 100022. https://doi.org/10.1016/j.latcb.2021.100022
 31. Powell, J. (2021). How can central banks innovate in the digital age? Remarks at the BIS Innovation Summit 2021, 22 March 〈https://www.youtube.com/watch? v=SQ1xztOvUlUvàlist=PLnKSJ_Uo29VuCOpuGuQwWX2gSg-ksbMvCvàindex=5vàt=1737s. Truy cập 29/08/2023.
 32. Prayudya, D. R., & Al-Ayubi, S. (2023). Islamic Central Bank Digital Currency (CBDC) Design (SSRN Scholarly Paper 4511582). https://papers.ssrn.com/abstract=4511582
 33. Shirai, S. (2019). Money and central bank digital currency (Report No. 922). Retrieved from Asian Development Bank Institute website: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/485856/adbi-wp922.pdf. Truy cập 28/09/2023.
 34. Sigurðsson, K., Eyþórsson, G. Þ., & Kristjánsdóttir, H. (2023). DIGITAL CURRENCIES, SWOT ANALYSIS. Baltic Journal of Economic Studies, 9(3), Article 3. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-3-1-9
 35. Raghuveera, N., & Bray, D. (2020). Central bank digital currency can contribute to financial inclusion but cannot solve its root causes. Geotech. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/geotech-cues/central-bank-digital-currency-can-contribute-to-financial-inclusion-but-cannot-solve-its-root-causes/. Truy cập 25/09/2023. Truy cập ngày 29/09/2023
 36. Raynor d Best (2023). Transaction value of CBDC worldwide in 2023, with a 2030 forecast. https://www.statista.com/statistics/1386347/cbdc-global-market-size/
 37. Riksbank, S. (2020). Economic Review 2. www.riksbank.se/Economic-Review
 38. Riksbank. (2021). E-krona pilot Phase 1. 1–21. https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2021/e-krona-pilot-phase-1.pdf. Truy cập ngày 27/10/2023
 39. Tardi, C. (2022). Understanding the Different Types of Cryptocurrency. https://www.sofi.com/learn/content/understanding-the-different-types-of cryptocurrency/
 40. Tripathi, N., & Mehtre, B. (2013). DoS and DDoS Attacks: Impact, Analysis and Countermeasures, 6.
 41. Umlauft, T. S. (2018). Is Bitcoin Money? An Economic-Historical Analysis of Money, Its Functions and Its Prerequisites (SSRN Scholarly Paper 3182646). https://doi.org/10.2139/ssrn.3182646
 42. Wenker, K. (2022). Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC), Disintermediation and Financial Privacy: The Case of the Bahamian Sand Dollar. FinTech, 1(4), https://doi.org/10.3390/fintech1040026
 43. Woodford, M. (2000). Monetary Policy in a World Without Money. International Finance, 3(2), 229–260. https://doi.org/10.1111/1468-2362.00050


Central Bank Digital Currency: Perspective from Analysis of Opportunities and Challenges

Abstract:

This research article focuses on an overview of central bank digital currency (CBDC) and its opportunities and challenges. The author uses qualitative research methods to present its effects on the traditional banking system, financial activities, currency, privacy, monetary policy, and the opportunities and challenges posed when developing CBDCs. From the research results, the implication for Vietnam is that financial agencies, state banks, and financial institutions must cooperate closely when discussing and implementing CBDC to ensure safety and efficiency. Ensuring the security and use of CBDC in CBDC management is critical and requires careful consideration of compatibility, risk management, privacy, and data protection. Continuous collaboration and research on CBDC is crucial to ensuring the sustainability and safety of the global financial system.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.218.96629

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 2.021 lượt truy cập
 • 26 trực tuyến
 • 200 Tạp chí đã được phát hành
 • 768 Bài viết được phát hành