Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 218 | Tháng 5/2024

Vai trò của nữ giới trong ban lãnh đạo cấp cao đối với đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam

Phan Quỳnh Trang, Lưu Kim Hồng

Tóm tắt:

Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để tham gia vào thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2020 thì 73% doanh nghiệp xác nhận rằng có phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp trung nhưng chỉ có 15% nữ giới tham gia ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Do đó, mục tiêu của bài nghiên cứu này là nghiên cứu tác động của tỷ lệ nữ tham gia vào ban lãnh đạo (BLĐ) cấp cao, cụ thể là Ban điều hành và Hội đồng quản trị (HĐQT) đến đầu tư doanh nghiệp. Bằng việc sử dụng dữ liệu bảng của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2010–2021 và phương pháp hồi quy Bình phương tối thiểu tổng quát (GLS), nhóm tác giả nhận thấy rằng nữ giới tham gia vào BLĐ cấp cao càng nhiều thì đầu tư doanh nghiệp vào tài sản cố định càng được cải thiện. Điều này có thể được lý giải bởi sự tham gia của nữ giới trong BLĐ cấp cao giúp cho vai trò giám sát đầu tư được hiệu quả hơn, cho nên việc đầu tư được khuyến khích hơn để tận dụng lợi thế đó.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Ahn, S., Denis, D. J., & Denis, D. K. (2006). Leverage and investment in diversified firms. Journal of Financial Economics, 79(2), 317–337. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.002
 2. Aivazian, V. A., Ge, Y., & Qiu, J. (2005a). Debt Maturity Structure and Firm Investment. Financial Management, 34(4), 107–119. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2005.tb00120.x
 3. Aivazian, V. A., Ge, Y., & Qiu, J. (2005b). The impact of leverage on firm investment: Canadian evidence. Journal of Corporate Finance, 11(1), 277–291. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00062-2
 4. Arayssi, M., Dah, M., & Jizi, M. (2016). Women on boards, sustainability reporting and firm performance. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7(3), 376–401. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2015-0055
 5. Atif, M., Alam, Md. S., & Hossain, M. (2020). Firm sustainable investment: Are female directors greener? Business Strategy and the Environment, 29(8), 3449–3469. https://doi.org/10.1002/bse.2588
 6. Badru, B. O., Ahmad-Zaluki, N. A., & Wan-Hussin, W. N. (2018). Women on corporate boards and allocation of capital raised through IPOs. Management Decision, 57(3), 547–568. https://doi.org/10.1108/MD-11-2017-1121
 7. Benkraiem, R., Hamrouni, A., Lakhal, F., & Toumi, N. (2017). Board independence, gender diversity and CEO compensation. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 17(5), 845–860. https://doi.org/10.1108/CG-02-2017-0027
 8. Bhagat, S., Moyen, N., & Suh, I. (2005). Investment and internal funds of distressed firms. Journal of Corporate Finance, 11(3), 449–472. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2004.09.002
 9. Booth, A. L., & Nolen, P. (2012). Gender Differences in Risk Behaviour: Does Nurture Matter? The Economic Journal, 122(558), F56–F78. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02480.x
 10. Bui, T. D., & Thach, N. N. (2023). How Vietnamese Export Firms Faced Financial Distress during Covid-19? A Bayesian Small Sample Analysis. Economies, 11(2), 41. https://doi.org/10.3390/economies11020041
 11. Buttner, E. H., & Rosen, B. (1988). Bank loan officers’ perceptions of the characteristics of men, women, and successful entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 3(3), 249–258. https://doi.org/10.1016/0883-9026(88)90018-3
 12. Carter, N., Brush, C., Greene, P., Gatewood, E., & Hart, M. (2003). Women entrepreneurs who break through to equity financing: The influence of human, social and financial capital. Venture Capital, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/1369106032000082586
 13. Chu, S., & Oldford, E. (2023). Female directors, R&D activities and firms’ investment efficiency: Evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 30(4), 890–911. https://doi.org/10.1080/16081625.2021.2023025
 14. Cleary, S. (1999). The Relationship between Firm Investment and Financial Status. The Journal of Finance, 54(2), 673–692. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00121
 15. Dang, V. A. (2011). Leverage, Debt Maturity and Firm Investment: An Empirical Analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 38(1–2), 225–258. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2010.02215.x
 16. Danso, A., Lartey, T., Fosu, S., Owusu-Agyei, S., & Uddin, M. (2019). Leverage and firm investment: The role of information asymmetry and growth. International Journal of Accounting & Information Management, 27(1), 56–73. https://doi.org/10.1108/IJAIM-10-2017-0127
 17. Darmadi, S. (2013). Do women in top management affect firm performance? Evidence from Indonesia. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 13(3), 288–304. https://doi.org/10.1108/CG-12-2010-0096
 18. Deng, L., Jiang, P., Li, S., & Liao, M. (2020). Government intervention and firm investment. Journal of Corporate Finance, 63, 101231. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.07.002
 19. Dezsö, C. L., & Ross, D. G. (2012). Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation. Strategic Management Journal, 33(9), 1072–1089. https://doi.org/10.1002/smj.1955
 20. Dreman, D., Johnson, S., MacGregor, D., & Slovic, P. (2001). A Report on the March 2001 Investor Sentiment Survey. Journal of Psychology and Financial Markets, 2(3), 126–134. https://doi.org/10.1207/S15327760JPFM0203_2
 21. Faccio, M., Marchica, M.-T., & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193–209. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.02.008
 22. Fischer, E. M., Reuber, A. R., & Dyke, L. S. (1993). A theoretical overview and extension of research on sex, gender, and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(2), 151–168. https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90017-Y
 23. Goll, I., Sambharya, R. B., & Tucci, L. A. (2001). Top Management Team Composition, Corporate Ideology, and Firm Performance. MIR: Management International Review, 41(2), 109–129.
 24. Hambrick, D. C., Cho, T. S., & Chen, M.-J. (1996). The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms’ Competitive Moves. Administrative Science Quarterly, 41(4), 659–684. https://doi.org/10.2307/2393871
 25. Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Yang, Y. (2018). Board diversity and corporate investment oversight. Journal of Business Research, 90, 40–47. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.033
 26. He, Q., Carrilero-Castillo, A., & Gonzalez-Garcia, J. (2022). Do CEO characteristics influence a firm’s investment in brand equity? Evidence from Chinese listed firms. International Entrepreneurship and Management Journal, 18(1), 73–87. https://doi.org/10.1007/s11365-020-00721-7
 27. Hirshleifer, D. (2015). Behavioral Finance. Annual Review of Financial Economics, 7(1), 133–159. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-092214-043752
 28. Hohl, L., Bican, P. M., Guderian, C. C., & Riar, F. J. (2021). Gender Diversity Effects in Investment Decisions. The Journal of Entrepreneurship, 30(1), 134–152. https://doi.org/10.1177/0971355720974821
 29. Hu, S., & Zhang, Y. (2021). Covid-19 pandemic and firm performance: Cross-country evidence. International Review of Economics & Finance, 74, 365–372.
 30. Jane Lenard, M., Yu, B., Anne York, E., & Wu, S. (2014). Impact of board gender diversity on firm risk. Managerial Finance, 40(8), 787–803. https://doi.org/10.1108/MF-06-2013-0164
 31. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 32. Kadapakkam, P.-R., Kumar, P. C., & Riddick, L. A. (1998). The impact of cash flows and firm size on investment: The international evidence. Journal of Banking & Finance, 22(3), 293–320. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00059-9
 33. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). On the interpretation of intuitive probability: A reply to Jonathan Cohen. Cognition, 7(4), 409–411. https://doi.org/10.1016/0010-0277(79)90024-6
 34. Kwon, H., Moon, C., & Kim, J. (2023). The impact of female board directors on effective investment management: Evidence from Korean firms. Gender in Management: An International Journal, 38(6), 705–729. https://doi.org/10.1108/GM-04-2022-0131
 35. Levi, M., Li, K., & Zhang, F. (2014). Director gender and mergers and acquisitions. Journal of Corporate Finance, 28, 185–200. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.005
 36. Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). Do women directors improve firm performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169–184. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.016
 37. López-de-Foronda, Ó., López-de-Silanes, F., López-Iturriaga, F. J., & Santamaría-Mariscal, M. (2019). Overinvestment, leverage and financial system liquidity: A challenging approach. BRQ Business Research Quarterly, 22(2), 96–104. https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.08.001
 38. Lückerath-Rovers, M. (2013). Women on boards and firm performance. Journal of Management & Governance, 17(2), 491–509. https://doi.org/10.1007/s10997-011-9186-1
 39. Malesky, E., McCulloch, N., & Nhat, N. D. (2015). The impact of governance and transparency on firm investment in Vietnam. Economics of Transition, 23(4), 677–715. https://doi.org/10.1111/ecot.12068
 40. Martín-Ugedo, J. F., & Minguez-Vera, A. (2014). Firm Performance and Women on the Board: Evidence from Spanish Small and Medium-Sized Enterprises. Feminist Economics, 20(3), 136–162. https://doi.org/10.1080/13545701.2014.895404
 41. Mirza, S. S., Majeed, M. A., & Ahsan, T. (2020). Board gender diversity, competitive pressure and investment efficiency in Chinese private firms. Eurasian Business Review, 10(3), 417–440. https://doi.org/10.1007/s40821-019-00138-5
 42. Mukhtar, S.-M. (2002). Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of Owner-Manager Businesses. Small Business Economics, 18(4), 289–310. https://doi.org/10.1023/A:1015235402335
 43. Murray, A. I. (1989). Top management group heterogeneity and firm performance. Strategic Management Journal, 10(S1), 125–141. https://doi.org/10.1002/smj.4250100710
 44. Nguyen, T. T. P. (2021). Effects of board gender diversity on firm investment and performance: Empirical evidence from Japan. 早稲田商學, 461, 47–92.
 45. Phan, Q. T. (2018). Corporate debt and investment with financial constraints: Vietnamese listed firms. Research in International Business and Finance, 46, 268–280. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.03.004
 46. Phan, Q. T. (2021). The Relationship between Top Female Executives and Corporate Investment: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(10), 305–315. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no10.0305
 47. Phan Quỳnh Trang, & Trần Thị Thu Yến. (2022). Giới tính nữ và cấu trúc kỳ hạn nợ: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam. PROCEEDINGS, 17(3), 77–90. https://doi.org/10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.17.3.2476.2022
 48. Priem, R. L. (1990). Top management team group factors, consensus, and firm performance. Strategic Management Journal, 11(6), 469–478. https://doi.org/10.1002/smj.4250110605
 49. Reutzel, C. R., Collins, J. D., & Belsito, C. A. (2018). Leader gender and firm investment in innovation. Gender in Management: An International Journal, 33(6), 430–450. https://doi.org/10.1108/GM-05-2017-0066
 50. Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2023). Essentials of Corporate Finance. McGraw Hill LLC.
 51. Shin, Y. Z., Chang, J.-Y., Jeon, K., & Kim, H. (2020). Female directors on the board and investment efficiency: Evidence from Korea. Asian Business & Management, 19(4), 438–479. https://doi.org/10.1057/s41291-019-00066-2
 52. Smith, N., Smith, V., & Verner, M. (2006). Do women in top management affect firm performance?A panel study of 2,500 Danish firms. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(7), 569–593. https://doi.org/10.1108/17410400610702160
 53. Trần Thị Giang Tân, & Đinh Ngọc Tú. (2017). Ảnh hưởng của sự hiện diện nữ giới trong BLĐ đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận—Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 12(3), 167–178.
 54. Trương Thị Nam Thắng & Đào Thị Thanh Bình (2017). Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính: Nghiên cứu các công ty niêm yết Việt Nam. Tạp Chí Kinh Tế và Phát Triển, 236(2), 51–63.
 55. Ullah, I., Majeed, M. A., & Fang, H.-X. (2021). Female CEOs and corporate investment efficiency: Evidence from China. Borsa Istanbul Review, 21(2), 161–174. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.09.010
 56. Velte, P. (2017). Do women on board of directors have an impact on corporate governance quality and firm performance? A literature review. International Journal of Sustainable Strategic Management, 5(4), 302–346. https://doi.org/10.1504/IJSSM.2017.089125
 57. Vo, X. V. (2019). Leverage and corporate investment – Evidence from Vietnam. Finance Research Letters, 28, 1–5. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.03.005


The Role of Female on Executive Boards and Firm Investment in Vietnam

Abstract:

Women have more opportunities to engage in the labour market and be promoted to senior positions. Nevertheless, findings from the International Labour Organization (ILO) 2020 survey revealed a contrasting fact. In comparison, 73% of businesses acknowledge the presence of women in middle management roles and only 15% in senior leadership positions. Therefore, this study explores the effect of female participants on firm investment in Vietnamese listed firms over the 2010–2021 period. Using the Generalized Least Squares (GLS) estimation, the regression results show that the greater the number of females on executive boards, the higher the investment firm has. The potential explanation for this result is that the higher role of female participants enhances firm investment more efficiently through the monitoring mechanism.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.218.96631

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.978 lượt truy cập
 • 21 trực tuyến
 • 200 Tạp chí đã được phát hành
 • 768 Bài viết được phát hành