Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Ảnh hưởng của sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hữu Đặng

Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của nhân tố sáng tạo đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của các thang đo, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để xác định mức độ ảnh hưởng sáng tạo của nhân viên đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi phỏng vấn 260 lãnh đạo cấp phòng, ban của doanh nghiệp lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố sáng tạo của nhân viên có ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn.


The Effecting of Employee’s Creativity on Firm Perfomance of the Big Firms in Mekong Delta

Abstract:

This study aims to identify the effects of employees’ creativity on the performance of the big firms in Mekong delta. Data of this research include 260 questionnaires from leaders working in various departments of the big firms in Mekong delta. The scale reliability was assessed by the Cronbach Alpha, identifying the effects of employee’s creativity on firm performance by linear regression. The finding of this research is that employees’ creativity has a positive relationship to large firms’ performance.