Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Nhận dạng vấn đề quản trị rủi ro doanh nghiệp thông qua cách tiếp cận tư duy hệ thống

Nguyễn Văn Thích

Tóm tắt:

Định hướng cho việc thực hiện một chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp đã được Ủy ban về Các Tổ chức bảo trợ của Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO) phát triển. Một phần của chương trình quản lý rủi ro này là xác định sự kiện, bao gồm việc thiết lập danh mục các sự kiện có thể ảnh hưởng đến khả năng của doanh nghiệp để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp. Những định hướng thiết lập các mục tiêu để xác định sự kiện và đề xuất những phương thức chung để xác định những yếu tố thể hiện rủi ro kinh doanh. Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp tư duy hệ thống cho phép xây dựng một khung phân tích để xác định các sự kiện cần được xem xét trong quá trình đánh giá rủi ro bằng cách tạo ra sơ đồ chuỗi giá trị của doanh nghiệp, xác định mối quan hệ giữa những thành phần trong mô hình kinh doanh và sử dụng phân loại các danh mục để phân tích mối quan hệ đó giữa các thành phần, trên cơ sở xác định những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong quá trình kinh doanh.


Identify Enterprise Risk Management Via a Systems-Thinking Approach

Abstract:

Orientations for implementing a program of enterprise risk management have been developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. One component of this risk management program is event identification, which involves developing a list of events that could affect the ability of the enterprise to meet its objectives. The suggestions establish objectives for problem identification and suggest general procedures for identifying events that represent business risks. In this paper, the author described how systems-thinking could provide a framework to identify events that should be considered during risk assessment by creating a map of the enterprise’s value chain that specifies relationships among the components of the business model, and using a taxonomy of categories to analyse those relationships and identify events that could threaten business performance.