Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Ứng dụng mô hình Garch trong xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam

Nguyễn Chí Đức, Hồ Thúy Ái

Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng mô hình GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) để xây dựng chỉ số căng thẳng tài chính (Financial Stress Index - FSI) cho Việt Nam với dữ liệu từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2016. Một trong những thành phần quan trọng của FSI là độ biến động được ước lượng bằng các phiên bản khác nhau của họ mô hình GARCH. Sau đó, các thành phần của chỉ số căng thẳng được kết hợp lại để tạo thành chỉ số căng thẳng tổng hợp theo phương pháp phương sai đồng đều. Chỉ số này là một công cụ hữu ích nhằm hỗ trợ các nhà làm chính sách trong việc giám sát mức độ rủi ro của hệ thống tài chính, đồng thời giúp các nhà khoa học thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về căng thẳng hay khủng hoảng tài chính tại Việt Nam.


Application of Garch Models in Constructing a Financial Stress Index for Vietnam

Abstract:

This paper applies the general autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model to construct a financial stress index (FSI) for Vietnam with monthly data from April 2007 to December 2016. An important measure of the FSI – the volatility – is estimated by variants of the GARCH family models. Individual stress variables are then combined together to make an aggregate index using equal variance weighting scheme. The constructed index is a useful tool for policy makers to monitor risks in domestic financial systems and for academics to conduct further research about financial stress or crisis for Vietnam.