Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lê Phan Thị Diệu Thảo, Bùi Công Duy

Tóm tắt:

Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2011–2016. Bằng các phương pháp ước lượng GMM để kiểm định sự ảnh hưởng của những yếu tố vĩ mô và nhân tố nội tại của ngân hàng đến nợ xấu của các NHTM cổ phần, kết quả cho thấy, nợ xấu chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố vĩ mô và yếu tố nội tại thuộc về ngân hàng. Trong đó, nợ xấu trong quá khứ, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro, tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều đến nợ xấu. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế và khả năng sinh lời có tương quan âm với nợ xấu. Bên cạnh đó, bài viết cũng giải thích mối quan hệ cùng chiều của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản với nợ xấu trái với kỳ vọng của nghiên cứu.


Factors Affecting Non-Performing Loans of Commercial Banks in Vietnam

Abstract:

This article analyzes the determinants affecing non-performing loans of commercial banks in Vietnam from 2011 to 2016. Using the GMM estimates for panel data, the results show that bad debt is affected by both macroeconomic and internal factors. In particular, previous NPLs, bank size, equity to assets, loan loss provision, bank’s loan growth and inflation rate have a positive effect on NPLs. Whereas, economic growth and return on assets have a negative relationship with NPLs. In addition, this study also explains the positive relationship of equity to assets with bad debt that is contrary to the expectations of this research.