Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam: tiếp cận dữ liệu tần suất hỗn hợp

Phạm Thị Tuyết Trinh, Lê Phan Ái Nhân

Tóm tắt:

Sử dụng mô hình dữ liệu tần suất hỗn hợp (MIDAS), nghiên cứu phân tích tác động bất đối xứng của biến động giá dầu thế giới tần suất cao (hàng ngày) đến khu vực kinh tế thực của Việt Nam qua các biến số vĩ mô tần suất thấp là giá dầu trong nước, lạm phát (hàng tháng) và tăng trưởng sản lượng (hàng quý). Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến động giá dầu thế giới có tác động bất đối xứng đến giá dầu và lạm phát trong nước nhưng không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng sản lượng. Về mức độ, giá dầu tăng có tác động mạnh hơn so với giá dầu giảm, phản ánh hành vi điều chỉnh giá của người bán. Về thời gian, ảnh hưởng của giá dầu tăng thường diễn tiến chậm do những lo ngại về áp lực giá cả, ảnh hưởng của giá dầu giảm được phản ánh ngay nhằm giải tỏa áp lực giá cả. Sự bất đối xứng về thời gian phản ánh sự can thiệp của Chính phủ đến giá dầu trong nước do xăng, dầu là mặt hàng được kiểm soát chặt chẽ.


The Asymmetric Effects of Oil Price Changes on the Macroeconomy in Vietnam: A Mixed Data Sampling Approach

Abstract:

Using mixed data sampling model (MIDAS), this paper analyses the asymmetric effects of international oil price changes with high frequency data (daily) on Vietnam’s real economy through macroeconomic variables with low frequency data including domestic oil price, inflation (monthly) and output growth (quarterly). Our results show that international oil price changes have asymmetric effects on domestic oil price and inflation, but no significant effects on output growth. In terms of degree, increased oil prices have stronger effects than decreased oil prices, reflecting price-adjustment behaviors of the sellers. In terms of duration, the effects of increased oil prices occur more slowly due to concerns of price pressure while the effects of decreased oil prices are faster in order to mitigate price pressure. The asymmetry of time reflects government interventions on domestic oil prices because petroleum is a strictly controlled commodity.