Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 152 | THÁNG 11/2018

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngô Xuân Ban

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đại diện cho đặc điểm tài chính và quản trị công ty đến tính minh bạch thông tin (MBTT) trong báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Tác giả sử dụng dữ liệu bảng với số liệu bốn năm của 69 doanh nghiệp. Thực hiện hồi quy bằng ba mô hình REM, FEM và Pooled OLS. Kết quả kiểm định cho thấy, REM là mô hình phù hợp nhất để giải thích biến phụ thuộc. Kết quả phân tích cho thấy, chỉ số mức độ MBTT trong BCTC của các doanh nghiệp ở mức trung bình. Các nhân tố quy mô doanh nghiệp, mức sinh lời, hiệu suất sử dụng tài sản, chủ thể kiểm toán và sở hữu cổ đông nhà nước có ảnh hưởng đến mức độ MBTT trong BCTC. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường mức độ MBTT trong BCTC của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) ngành hàng tiêu dùng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu là căn cứ giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn khi góp vốn vào các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng.


Factors Affecting Information Transparency in Financial Statements of Consumer Goods Enterprises Listed on Vietnam Stock Market

Abstract:

This study aims to analyze the impact of financial and corporate management factors on the information transparency level in the financial statements of consumer goods enterprises listed on Vietnam’s stock market. In order to analyze factors that may affect the transparency level, the authors use panel data of 69 enterprises over a period of four years. The study was conducted with regression of the factors in three models: random effects model (REM), fixed effects model (FEM) and pooled regression model (Pooled OLS). The author found that the REM is the most suitable model for explaining dependent variables. The analysis result shows that: the information transparency index in financial statements of the enterprises is at a medium level. Factors such as enterprise size, profitability, asset efficiency, auditors and state shareholding affect the information transparency level in financial statements of listed consumer goods enterprises. Based on the research findings, the author proposes suggestions for policy makers to enhance the information transparency level in financial statements. In addition, some of the author's proposals will help investors make better decisions of investing in consumer goods enterprises.