Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 195 | THÁNG 6/2022

Môi trường thể chế và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bằng chứng thực nghiệm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Thanh An, Nguyễn Bá Hoàng

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về môi trường thể chế (MTTC) đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu sử dụng các phương pháp ước lượng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM), kết quả kiểm định Hausman đã xác nhận mô hình FEM là phù hợp để thảo luận và gợi ý chính sách. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố cấu thành MTTC có ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI tại các tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các hàm ý chính sách liên quan đến MTTC cũng đã được đề xuất nhằm thúc đẩy thu hút FDI vào các tỉnh vùng ĐBSCL trong tương lai.

 

Tài liệu tham khảo:


 1. Acemoglu, D. & Johnson, S. (2005). Unbundling Institutions. Journal of Political Economy, 113(5), 949-995.
 2. Agarwal (1980). Determinants of foreign direct investment: A survey. Review of World Economics, 116(4), 739-773.
 3. Alemu, A. M. (2012). Effects of Corruption on FDI Inflow in Asian Economies. Seoul Journal of Economics, 25(4), 387-412.
 4. Bulent, D. (2012). The effect of instýtutýonal varýables on fdi inflows: Evidence from uppermiddle income countries. MPRA, Paper No. 37531, posted 7.
 5. Cao Tấn Huy (2019). Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: nghiên cứu vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Luận án Tiến sĩ. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 6. Chiles, T. H., Bluedorn, A. C.& Gupta, V. K. (2007). Beyond Creative Destruction and Entrepreneurial Discovery: A Radical Austrian Approach to Entrepreneurship. Organization Studies, 28(4), 467-493.
 7. Davis, L. E. & North, D. C. (1971). Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Demekas, D., Horvath, B., Ribakova, E., & Wu, Y. (2007). Foreign direct investment in European transition economies: The role of policies. Journal of Comparative Economics, 35(2), 369-386.
 9. Dunning J. H. & McQueen M.(1981). The Eclectic Theory of International Production: A Case Study of the International Hotel Industry. Managerial & Decision economics, 2(4), 197-210.
 10. Dunning, J. H. (1993). Multinational enterprises and the global economy. Reading, MA: Addison Wesley.
 11. Esiyok, B. & Ugur, M. (2015). A spatial regression approach to FDI in Vietnam. The Singapore Economic Review, 62(2), 459-481.
 12. GIZ (2015). A Market Survey and Stakeholder Mapping of the Vietnamese Solar Energy Sector. GIZ Project Study (Rainer Brohm).
 13. Helpman, E. (1984). A simple theory of international trade with multinational corporations. Journal of Political Economy, 92(3), 451-471.
 14. Hoang, H. H. & Goujon, M. (2014). Determinants of foreign direct investment in Vietnamese provinces: A spatial econometric analysis. Post-Communist Economies, 26(1), 103-121.
 15. Hymer, S. (1960). The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. The MIT Press, Cambridge.
 16. IMF (1993). International Monetary Fund, Balance of Payments Manual (fifth edition).
 17. Kaldor, N. (1961). Capital Accumulation and Economic Growth. In: Hague, D.C. (eds) The Theory of Capital. International Economic Association Series. Palgrave Macmillan, London.
 18. Hsin-Hong Kang & Wen-Hsiang Wang (2011). The Effects of Changes in China’s Business Environment on Taiwan’s Outward Foreign Direct Investment. 2nd International Conference on Education and Management Technology IPEDR, 13(2011), 329-333.
 19. Lã Văn Đoàn & Nguyễn Thị Quỳnh Phương (2018). Tác động của chỉ số NLCT cấp tỉnh đến thu hút FDI vào địa phương. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, Số 43(02), 55-64.
 20. Lê Văn Thắng & Nguyễn Lưu Bảo Đoan (2017). Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 28(7), 04-33.
 21. Liu, Z. (2008). Foreign direct investment and technology spillovers: Theory and evidence. Journal of Development Economics, 85(2), 176-193.
 22. Masron T. A. & Abdullah H. (2010). Institutional Quality as a Determinant for FDI Inflows: Evidence from ASEAN. World Journal of Management, 2(3), 115-128.
 23. Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept 15 Ps for Strategy. California Management Review, 30, 11-21.
 24. Nguyễn Kim Phước (2015). Lý do đồng băng sông Cửu Long không thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, Số 5(44), 62-72.
 25. Nguyễn Quốc Việt, Chu Thị Nhường, Trần Thị Giáng Quỳnh & Phạm Thị Hiền (2014).Đánh giá tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh tới khả năng thu hút FDI vào các địa phương tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế và Kinh doanh, Số 1(30), 53-62.
 26. Nguyễn Văn Phúc & Nguyễn Đại Hiệp (2011). Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh/thành phố ở Việt Nam: Một phân tích dữ liệu chéo. Tạp chí Khoa học Trường Đai học Mở TP. HCM, Số 02(20), 9 -19.
 27. North D. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance. New York: Cambridge University Press.
 28. Hoang, P. (2009). Assessment of FDI Spillover Effects for the Case of Vietnam: A Survey of Micro-data Analyses. Deepening Eastasian Economic Integration, 2009(1), 473-495.
 29. Prufer, P. & Tondl, G. (2008). The FDI-Growth Nexus in Latin America: The Role of Source Countries and Local Conditions. The World Economy, 35(11), 1599-1629.
 30. Solomon, E. M. (2011). Foreign Direct Investerment, Host Country Factors and Economic growth. Ensayos Revista de Economia, 30 (1), 41 - 70.
 31. TCTK (2019). Dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Truy cập tại https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714, ngày truy cập 12/03/2022.
 32. Trương Minh Tuấn (2017). Tác động của môi trường thể chế đến vòng vốn FDI tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Tạp chí Công Thương, Số 07 (tháng 06/2017). Truy cập tại https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tac-dong-cua-moi-truong-the-che-den-vong-von-fdi-tai-cac-tinh-thanh-pho-o-viet-nam-48749.htm?print=print, ngày truy cập 12/03/2022.
 33. VCCI (2019). Dữ liệu PCI các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ 2010-2018. Truy cập, https://pcivietnam.vn/du-lieu-pci, ngày truy cập 12/3/2022.
 34. Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quarterly Journal of Economics, 80, 190-207.
 35. Wei, S. J. (2000). Local Corruption and Global Capital Flows. Brookings Papers on Economic Activity, 2000(2), 303-346.


Institutional Environment and Foreign Direct Investment: Evidence from Provinces in Mekong Delta

Abstract:

This study was conducted to examine the influence of institutional environment factors on foreign direct investment (FDI) in the Mekong Delta provinces. By using estimation methods of fixed effect model (FEM) and random effect model (REM), and Hausman test, FEM is considered as the most suitable method for discussion and policy recommendations. The results show that the constitutive factors of the institutional environment affect the ability to attract FDI in the Mekong Delta provinces. Based on the research results, policy implications related to the institutional environment have also been proposed to promote the attraction of FDI in the Mekong Delta provinces in the future.