Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 195 | THÁNG 6/2022

Nghiên cứu tác động của thuế quan đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lê Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt:

Nghiên cứu đánh giá tác động của thuế quan đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nghiên cứu sử dụng số liệu giai đoạn 2001–2020 nhằm ước lượng tác động của thuế quan đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP. Kết quả đã cho thấy việc cắt giảm thuế quan có tác động tích cực đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP. Bên cạnh đó, độ mở thương mại của Việt Nam và các nước CPTPP cũng có tác động không nhỏ đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước CPTPP. Dựa trên các kết quả nghiên cứu đó, bài viết cũng hàm ý một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam trong tương lai. Để đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước CPTPP, Việt Nam nên: (i) Hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu rõ các chính sách thuế quan trong CPTPP; (ii) Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nguồn lực cho sản xuất xuất khẩu; và (iii) Thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trường CPTPP.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Armstrong, S. P. (2011). Australia and the Future of the Trans-Pacific Partnership Agreement. Trade Working Papers 23135, East Asian Bureau of Economic Research. http://www.eaber.org/node/23135.
  2. Laffer, A. B. (2004). The Laffer curve: Past, present, and future. Backgrounder, 2(1765), 1-16.
  3. Nguyen, X. B. (2010). The determinants of Vietnamese export flows: Static and dynamic panel gravity approaches. International Journal of Economics and Finance, 2(4), 122-129.
  4. Thai, T. D. (2006). A gravity model for trade between Vietnam and twenty-three European countries. Department of Economics and Society, Dalarna University, Sweden. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-2160.
  5. Tu, M. T. C. & Giang, H. T. T. (2018). Estimating the impact of trade cost on export: A case study Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(3), 43-50.
  6. Uysal, O., & Mohamoud, A. S. (2018). Determinants of export performance in East Africa countries. Chinese Business Review, 17(4), 168-178.
  7. Yang, S., & Zarzoso, M. I. (2014). A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN-China Free Trade Area. China Economic Review, 29(C), 138-151.


Researching the Impact of Tariffs on Vietnam's Exports to Countries in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

Abstract:

This study aims to assess the impact of tariffs on Vietnam's exports to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) countries. The study uses data from 2001 to 2020 to estimate the impact of tariffs on Vietnam's export value to CPTPP countries. The results show that the tariff reduction has a positive impact on Vietnam's exports to CPTPP countries. Besides, the trade openness of Vietnam and CPTPP countries also have significant impacts on Vietnam's exports to CPTPP countries. Based on the research results, the article also suggests some policies to promote Vietnam's exports in the future. To boost exports to CPTPP countries, Vietnam should: (i) assist businesses in understanding the tariff policies in the CPTPP; (ii) improve the investment environment to attract resources for export production; and (iii) implement trade promotion programs to help businesses in accessing the CPTPP market.