Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 195 | THÁNG 6/2022

Phân tích mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng giao thông và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ các tỉnh, thành Việt Nam

Trần Thiên Kỷ, Ông Văn Năm, Nguyễn Minh Hải

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối liên hệ của đầu tư vốn vào cơ sở hạ tầng giao thông đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005–2018. Kết quả thực nghiệm trên hai mẫu độc lập, cụ thể mẫu thứ nhất gồm 10 tỉnh, thành phát triển nhất Việt Nam và mẫu thứ hai gồm 53 tỉnh, thành còn lại, cả hai trường hợp đều cho kết luận rằng vốn vận tải đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Phân tích cho thấy thêm rằng đối với các tỉnh, thành không thuộc trung ương, mức đóng góp vào năng suất của vốn vận tải vượt trội so với năng suất trung bình vốn công. Đối với trường hợp còn lại, sự đóng góp của vốn vận tải được coi là ngang bằng với mức năng suất trung bình của vốn công. Trên cơ sở phân tích thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách quan trọng giúp các địa phương có cái nhìn dài hạn trong việc đưa ra quyết định cải thiện giao thông hiện có và xây dựng cơ sở hạ tầng mới.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Anderson, T. W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of Dynamic Models Using Panel Data, Journal of Econometrics, 18(1), 67-82.
 2. Arrelano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for panel data: Monte Carlo
 3. Evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 4. Aschauer, D. (1989a). Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, 23(2), 167-200.
 5. Aschauer, D. (1989b). Does public capital crowds out private capital? Journal of Monetary Economics, 24(2), 171-188.
 6. Aschauer, D. (1990). Highway Capacity and economic growth. Economic Perspectives, 14(Sep), 14-24.
 7. Baltagi, B. H., Egger, P., & Pfaffermayr, M. M. (2007). Estimating Models of Complex FDI: Are there Third-Country Effects? Journal of Econometrics, 140(1), 260-281.
 8. Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, JohnWiley & Sons.
 9. Boarnet, G. M. (1996). Spillovers and the locational effects of public infrastructure. Journal of Regional Science, 38(3), 381-400.
 10. Canning, D. (1999). Infrastructure’s contribution to aggregate output, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2246, Washington, D.C.
 11. Canning, D. & Bennathan, E. (2000). The social rate of return on infrastructure investments, World Bank research project, RPO 680-89, Washington, D.C.
 12. Đào Minh Thông & Lê Thị Mai Hương (2016). Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư tư nhân, lao động và cơ sở hạ tầng đến tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vanhien University Journal of science, 4(3), 65-74.
 13. Ford, R. & Poret, P. (1991). Infrastructure and private sector productivity, OECD Economics Department working papers No 91.
 14. Khadaroo, J. & Seetanah, B. (2006). The Role of Transport Infrastructure in FDI Evidence from Africa using GMM Estimates. Journal of Transport Economics and Policy, 43(3), 365-38.
 15. Kennedy, P. (2003). A guide to econometrics, 5th edition, Oxford, Blackwell.
 16. Yu, N., de Jong, M., Storm, S., & Mi, J. (2013). Spatial spillover effects of transport infrastructure: evidence from Chinese regions., Journal of Transport Geography, Vol. 28, 56–66. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.10.009.
 17. Nourzad, F. & Vrieze, M. (1995). Public Capital Formation and Economic Growt h: Some Intern ational Evidence. Journal of Productivity Analysis, 6(4), 283-295.
 18. Ngô Anh Tín (2017). Tác động đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.
 19. Quazi, R. (2005). Economic Freedom and Foreign Direct Investment in East Asia. International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) meetings. 2(2), 942-948.
 20. Taylor-Lewis, R. (1993). The Role of Infrastructure in Productivity and Output Growth: A Case Study of the Group of Seven’, Unpublished Ph.D. Dissertation. College Park, MD: University of Maryland.


Analyzing the Link between Transport Infrastructure and Economic Growth: Empirical Evidence from Provinces, Cities in Vietnam

Abstract:

This study aims to analyze the relationship of capital investment in transport infrastructure and Vietnam's economic growth in the period 2005-2018. We analyzed data from two independent samples: the first sample includes the ten most developed provinces, cities in Vietnam, and the second sample consists of the remaining 53 provinces, cities. Both cases conclude that the transport capital has contributed to Vietnam's economic development. The analysis also indicates that, for non-central provinces, cities, the productivity of transport capital is greater than the productivity of overall prosperity. It is not the case for central provinces/cities where transport capital is considered as the average yield of aggregate wealth. Based on the analysis, the study proposes some important policy implications to help localities take a long-term perspective in improving existing traffic and building new infrastructure.