Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 195 | THÁNG 6/2022

Thách thức và xu hướng quản trị kinh doanh hiện đại

Trần Dục Thức, Trương Đình Thái, Trần Anh Quang, Nguyễn Thị Cẩm Phú, Nguyễn Phương Thảo

Tóm tắt:

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt trên nền tảng số hóa, cách thức quản trị tổ chức cần phải đổi mới kịp thời để đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi. Sức ép đổi mới này là động lực thúc đẩy khoa học quản trị phải liên tục hoàn thiện hơn để làm tiền đề cho một trào lưu phát triển kinh tế số trên toàn thế giới. Trong bối cảnh trên, bài viết đi sâu phân tích tám nhóm thách thức cơ bản trong môi trường kinh doanh hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra mười xu hướng quản trị kinh doanh cần được nghiên cứu và vận dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Cambalikova, A. (2020). Modern Trends in Business Management in the Light of Globalizatio, Globalization and its Socio-Economic Consequences. Vol.92(2021), 1-9, https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202009.
 2. Carroll, A. B. (2004). Managing ethically with global stakeholders: A present future challenge. Academy of Management Executive, 18(2), 114-120.
 3. Falck, O. & Heblich, S. (2007). Corporate Social Responsibility: Doing Well by Doing Good, , Business Horizons, 50(3), 247-254.
 4. Greene, J. (2007). Where PCs Were Born, Business Week: 110. February 26, 2007.
 5. Hamel, G. (2007). The Future of Management, 1st edn, Harvard Business Review Press, USA. September 10, 2007.
 6. Jones, T. M. (1980). Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, SPRING, 22(3), 59-67.
 7. Jones, T. M.,  Felps, W.,  &  Bigley, G. A. (2007). Ethical Theory and Stakeholder-Related Decisions: The Role of Stakeholder Culture, Academy of Management Review, 32(1), 137-155. 
 8. Koontz, H., Weihrich, H., & O’Donnell, C. (1986). Essentials of Management, 4th edn, McGraw Hill Higher Education, USA.
 9. Kreitner, R. (2012). Management, 12nd edn, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, Boston, USA.
 10. Lewis, D. E. (2004). Political furor won't halt outsourcing of jobs, studies assert, The New Your Times.
 11. Masaaki Imai (1997). Gema Kaizen – A Commonsense, Low – Cost Approach to Management, McGraw – Hill.
 12. Nguyễn Ngọc Long (2000). Giáo trình Đạo đức học. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
 13. Ouchi, W. G. (1982). Theory Z, 1st edn, Avon, USA.
 14. Robbins, S. P. & Coulter, M. (2012). Management - 11th edition, Pearson Education, Inc.
 15. Tachi Kiuchi (2004). “Fast Talk” Fast Company, no.78(January 2004), 64.
 16. Thu Trang (2022). Xuất nhập khẩu năm 2021 lập kỷ lục mới, tăng 23% trong bối cảnh dịch Covid-19, Truy cập tại https://baotintuc.vn/kinh-te/xuat-nhap-khau-nam-2021-lap-ky-luc-moi-tang-23-trong-boi-canh-dich-covid19-20220109105800581.htm, ngày 09/01/2022.
 17. Trần Dục Thức, Nguyễn Văn Thuỵ, Trương Đình Thái, & Hồ Thiện Thông Minh (2021). Quản trị học, Tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản Tài chính.


Modern Challenges and Trends in Business Management

Abstract:

The competitive landscape in digitalisation-based globalization has made the way of managing an organization to timely meet the innovation requirements. This innovation pressure is a driving force for management science to be continuously improved as a premise for a worldwide trend of digital economic development. In such a context, the article analyzes eight groups of basic challenges in the current business environment, and on that basis also points out ten business administration trends that need to be researched and applied effectively at businesses.