Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 202+203 | THÁNG 01+02/2023

Các nhân tố tác động đến mô hình phát triển thương hiệu gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Lan

Tóm tắt:

Quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu (PTTH) không thể không tính đến các yếu tố nội tại, khả năng đáp ứng của doanh nghiệp với các chiến lược, xây dựng mô hình và các phương án PTTH khác nhau. Cụ thể hơn, tác giả đã giới thiệu khung lý thuyết nghiên cứu PTTH gốm sứ mỹ nghệ ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng các nội dung cơ bản theo mô hình tài sản thương hiệu của Aaker (1991) và Gad (2001). Từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp, đưa ra những định hướng PTTH gốm sứ mỹ nghệ Việt Nam dưới góc độ xem xét quá trình tạo lập nhãn hiệu, quản lý cũng như PTTH đối với các sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ của các địa phương ở Việt Nam với bốn nhân tố (xã hội, tâm linh, tinh thần và chức năng).

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press, New York.
 2. Aaker, D. A. (1996). Building strong Brands. The Free Press, New York.
 3. Carol Phillips (2012). The Trinity Of Brand Strategy.
 4. Đào Thị Minh Thanh & Nguyễn Quang Tuấn (2016). Quản trị thương hiệu, Nhà xuất bản tài chính
 5. Đỗ Hữu Hải (2018). Slide bài giảng môn Quản trị thương hiệu.
 6. Gad, T. (2001). 4-D Branding: Cracking the Corporate Code of the Network Economy, Financial Times Prentice Hall
 7. , K. L. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment. Journal of Marketing Communications. 15(2-3), 139-155.
 8. Kotler,  P. L, & Kevin, K. L. (2009). Marketing Management, 13th edition, Prentice Hall.
 9. Lê Đăng Lăng (2010). Quản trị thương hiệu, Minh.
 10. Lê Xuân Tùng (2005). Xây dựng và phát triển thương hiệu, Nhà xuất bản Lao động xã hội.
 11. Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung (2009). Thương hiệu với nhà quản lý, .
 12. Nguyễn Quốc Thịnh (2018). Giáo trình Quản trị Thương hiệu, .


Factors Impacting on Ceramic Brand Development Model in Vietnam

Abstract:

The process of building and developing a brand refers to internal factors, the ability of enterprises to respond to different strategies, model building and brand development plans. More specifically, the author introduced a theoretical framework for researching and developing fine art ceramic brands in Vietnam based on applying basic contents according to the brand equity model of Aaker (1991) and Gad (2001). From the main findings, the author proposes some solutions and gives orientations for developing fine art ceramic brands in Vietnam from the perspective of considering the process of creating brands, managing and developing brands for fine art ceramic products of Vietnam with four factors including social, spiritual, mental, and functional.