Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 202+203 | THÁNG 01+02/2023

Tác động của quản trị công ty và quản trị thu nhập lên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Nguyễn Thị Đoan Trang, Nguyễn Thị Loan, Đỗ Thị Hương

Tóm tắt:

Bài viết này xem xét mức độ ảnh hưởng của quản trị công ty, quản trị thu nhập lên cấu trúc vốn (CTV) của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Dữ liệu gồm 393 công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn 2015–2020. Bằng việc sử dụng phương pháp OLS, FEM, REM và GLS, kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa quản trị công ty, quản trị thu nhập và CTV tại Việt Nam. Trong đó, quy mô hội đồng quản trị (HĐQT) và tỷ lệ nữ giới trong HĐQT có tác động tích cực lên CTV, ngược lại tính độc lập của HĐQT, sự kiêm nhiệm CEO – chủ tịch HĐQT và quản trị thu nhập có tác động ngược chiều. Do đó, các doanh nghiệp cần cải thiện chất lượng quản trị công ty và quản trị thu nhập để có cơ cấu vốn phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Adeneye, Y., & Kammoun, I. (2022). Real earnings management and capital structure: Does environmental, social and governance (ESG) performance matter? Cogent Business & Management9(1), 2130134.
 2. Ajay, R., & Madhumathi, R. (2015). Do corporate diversification and earnings management practices affect capital structure? An empirical analysis. Journal of Indian Business Research, 7, 360-378. 
 3. Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?. Asian Journal of Economics and Banking, 5(2).
 4. An, Z., Li, D., & Yu, J. (2016). Earnings management, capital structure, and the role of institutional environments. Journal of Banking & Finance68, 131-152.
 5. Bokpin, G. A., & Arko, A. C. (2009). Ownership structure, corporate governance and capital structure decisions of firms: Empirical evidence from Ghana. Studies in Economics and Finance, 26, 246-256.
 6. Bulathsinhalage, S., & Pathirawasam, C. (2017). The effect of corporate governance on firms’ capital structure of listed companies in Sri Lanka. Journal of Competitiveness9(2), 19-33.
 7. Butt, S. A., & Hasan, A. (2009). Impact of ownership structure and corporate governance on capital structure of Pakistani listed companies. International Journal of Business & Management4(2), 1-8.
 8. Cadbury, Adrian (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London, ngày 1 tháng 12 năm 1992.
 9. Carter, K. E. (2013). Capital structure, earnings management, and Sarbanes-Oxley: Evidence from Canadian and US firms. Accounting Horizons27(2), 301-318.
 10. Dasilas, A., & Papasyriopoulos, N. (2015). Corporate governance, credit ratings and the capital structure of Greek SME and large listed firms. Small Business Economics45(1), 215-244.
 11. El-Habashy, H. A. (2018). Determinants of capital structure within the context of corporate governance in Egypt. International Journal of Business and Management13(8), 26-39.
 12. Feng, Y., Hassan, A., & Elamer, A. A. (2020). Corporate governance, ownership structure and capital structure: evidence from Chinese real estate listed companies. International Journal of Accounting & Information Management. 28, 759-783.
 13. Ganiyu, Y. O., & Abiodun, B. Y. (2012). The impact of corporate governance on capital structure decision of Nigerian firms. Research Journal in Organizational Psychology & Educational Studies1(2), 121-128.
 14. Granado‐Peiró, N., & López‐Gracia, J. (2017). Corporate governance and capital structure: a Spanish study. European Management Review14(1), 33-45.
 15. Gregova, E., Smrcka, L., Michalkova, L., & Svabova, L. (2021). Impact of tax benefits and earnings management on capital structures across V4 countries. Acta Polytechnica Hungarica18(3), 221.
 16. He, W., Ng, L., Zaiats, N., & Zhang, B. (2017). Dividend policy and earnings management across countries. Journal of Corporate Finance42, 267-286.
 17. Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting horizons13(4), 365-383.
 18. Holmstrom, B., & Kaplan, S. N. (2001). Corporate governance and merger activity in the United States: Making sense of the 1980s and 1990s. Journal of Economic Perspectives15(2), 121-144.
 19. Katherine, S. (1989). Commentary on earnings management. Accounting horizons3(4), 91-102.

 20. Khémiri, W., & Noubbigh, H. (2018). Determinants of capital structure: Evidence from sub-Saharan African firms. The Quarterly Review of Economics and Finance70, 150-159.
 21. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of financial economics58(1-2), 3-27.
 22. Maxfield, S., Shapiro, M., Gupta, V., & Hass, S. (2010). Gender and risk: women, risk taking and risk aversion. Gender in Management: An International Journal25(7), 586-604.
 23. Mohammad, K. U. (2021). How bank capital structure decision-making change in recessions: Covid-19 evidence from Pakistan. Asian Journal of Economics and Banking, 6(2), 255-269.
 24. Mudalige, N., & Ekanayake, A. (2015). The influence of corporate governance on capital structure decisions of listed companies in Sri Lanka. Modern Sri Lanka Studies4(1), 33-45.
 25. Naseem, M. A., Zhang, H., Malik, F., & Ramiz-Ur-Rehman. (2017). Capital structure and corporate governance. The Journal of Developing Areas51(1), 33-47.
 26. Rajevan S., & Ajward R. (2019). Board characteristics and earnings management in Sri Lanka. Journal of Asian Business and Economic Studies, 27, 2-18. 
 27. Ramli, N. A., Latan, H., & Solovida, G. T. (2019). Determinants of capital structure and firm financial performance—A PLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia. The Quarterly Review of Economics and Finance71, 148-160.
 28. Ronen J. (2008). Earnings Management Emerging Insights in Theory Practice and Research. Springer.
 29. Schepens G. (2016). Taxes and bank capital structure. Journal of Financial Economics, 120(3), 585-600.
 30. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The journal of finance52(2), 737-783.
 31. Witherell, B. (2004). The revised OECD principles of corporate governance: a management roadmap for healthy, well-governed companies. In CFO Strategies: Corporate Accountability Forum.
 32. Zaid, M. A., Wang, M., Abuhijleh, S. T., Issa, A., Saleh, M. W., & Ali, F. (2020). Corporate governance practices and capital structure decisions: the moderating effect of gender diversity. The International Journal of Business in Society, 20, 939-964.


The Effect of Corporate Governance and Earnings Management on The Capital Structure of Listed Enterprises in Vietnam

Abstract:

This article examines the effect of corporate governance and earnings management on the capital structure of enterprises in Vietnam. The data includes 393 companies listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) and Hanoi Stock Exchange (HNX), period 2015–2020. Using OLS, FEM, REM and GLS methods, the results show that there is a relationship between corporate governance, earnings management and capital structure in Vietnam, in which the size of the board of management (BOM) and the proportion of women in BOM has a positive effect on capital structure. Meanwhile, the independence of BOM, the duality of CEO - Chairman of BOM and earnings management have opposite effects. Therefore, enterprises need to improve the quality of corporate governance and earnings management to have an appropriate capital structure to develop sustainably.