Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng rộng lãi suất của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Đặng Văn Dân

Tóm tắt:

Khoảng rộng lãi suất (Interest rate spreads, IRS) của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) là một vấn đề quan trọng trong quản trị ngân hàng. Vì vậy, hiểu được nguồn gốc của những yếu tố tác động đến IRS của các NHTM sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng có thể dự báo và điều tiết hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bài viết sử dụng các phương pháp hồi qui cho dữ liệu bảng bao gồm mô hình FEM (Fixed Effects Model) và REM (Random Effects Model), với dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Kết quả nghiên cứu chỉ ra IRS của ngân hàng chịu tác động của các yếu tố: chi phí hoạt động, thu nhập ngoài lãi và lạm phát. Từ đó, nghiên cứu gợi ý chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam.