Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Quản trị rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Thị Anh Đào, Hà Văn Dương

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích thực tiễn quản trị rủi ro vận hành (RRVH) tại các NHTM Việt Nam đang triển khai thí điểm áp dụng Hiệp ước vốn lần 2 của Ủy ban Giám sát ngân hàng (Basel II). Áp dụng phương pháp phân tích nội dung, thống kê và tổng hợp, kết quả nghiên cứu cho thấy các NHTM thí điểm đã bước đầu hình thành chính sách quản trị RRVH, định hướng và triển khai mô hình quản trị RRVH theo mô hình 3 lớp kiểm soát, đo lường và đánh giá RRVH qua tiếp cận các công cụ tiên tiến. Tuy nhiên, hoạt động quản trị RRVH của các NHTM nhìn chung còn một số hạn chế như chưa nhất quán về khái niệm RRVH, chưa hình thành đơn vị quản trị RRVH chuyên trách, chưa phân bổ vốn cho RRVH theo Basel II, không thể hiện vai trò của công bố thông tin cũng như ủy thác cho tổ chức trung gian để kiểm tra và đánh giá hệ thống quản trị RRVH. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị RRVH tại các NHTM Việt Nam.