Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài với thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Đặng Bửu Kiếm

Tóm tắt:

Bài báo nghiên cứu phản ứng của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) bằng cách quan sát khối lượng giao dịch mua và bán cổ phiếu đối với thông tin chi trả cổ tức bằng tiền mặt của các công ty trong rổ VN30 trong giai đoạn từ tháng 02/2012-6/2015. Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng nào về phản ứng của NĐTNN thể hiện qua các khối lượng giao dịch mua bán bất thường đối với thông tin chi trả cổ tức bằng tiền mặt xung quanh việc công bố thông tin chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong khung sự kiện ngắn [-5;5]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại khối lượng giao dịch mua và bán bất thường của NĐTNN tại các ngày cách xa sau ngày công bố thông tin (ngày [11], [12], [13], [14], [15]). Kết quả nghiên cứu này ủng hộ cho lý thuyết về các yếu tố liên quan đến sự khác biệt trong thông tin.