Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

R&D, FDI và năng suất của ngành công nghiệp điện tử TP.HCM

Huỳnh Thế Nguyễn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của nghiên cứu - phát triển (R&D) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự thay đổi năng suất của ngành công nghiệp điện tử (CNĐT) TP.HCM. Các phương pháp ước lượng sử dụng trong nghiên cứu gồm có bán tham số (Semiparametric) và Sys - GMM cho bộ dữ liệu bảng được truy xuất từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2007-2013. Mặc dù kết quả nghiên cứu chưa tìm thấy ảnh hưởng của FDI đến năng suất nhưng R&D có tác động tích cực đến việc định hình năng suất tương lai của doanh nghiệp CNĐT TP.HCM. Vì vậy, trong thời gian tới ngành này cần thiết phải tiến hành các hoạt động R&D nhằm đổi mới, cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất để phát triển ổn định, bền vững.