Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN

Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Thúy Ngọc

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tác động của ổn định tài chính đến tăng trưởng và biến động kinh tế của các nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân từ hệ thống ngân hàng trên GDP và bất ổn tài chính (nợ xấu, rủi ro của hệ thống ngân hàng và biến động giá chứng khoán) làm giảm tăng trưởng kinh tế (TTKT) và tăng biến động kinh tế. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết thảo luận một số hàm ý chính sách cho trường hợp Việt Nam.