Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Việt Nam

Hoàng Công Gia Khánh, Phạm thị Mỹ Linh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này thực hiện đối sánh giữa các quy định tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR-Capital Adequacy Ratio) theo quy định của Việt Nam và quy định của Basel II nhằm đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn Basel II về chỉ tiêu CAR theo quy định của Việt Nam. Nghiên cứu cũng sử dụng số liệu tính toán CAR cụ thể của ba ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần theo quy định Việt Nam và Basel II. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mức độ khác biệt khá lớn cả trong quy định và số liệu tính toán thực tế ngay cả khi chỉ tính rủi ro tín dụng (RRTD) theo phương pháp chuẩn hóa, chưa tính đến rủi ro thị trường (RRTT), rủi ro hoạt động (RRHĐ) và nguyên nhân của sự khác biệt này.