Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 121 | THÁNG 4/2016

Tính quá tự tin của CEO và cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam

Trần Hoài Nam, Trương Đình Bảo Long

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của tính quá tự tin CEO lên cấu trúc vốn (CTV) của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, không có cơ sở cho thấy quá tự tin CEO là nhân tố ảnh hưởng độc lập giải thích sự khác biệt trong CTV (đòn bẩy nợ thị trường) giữa các công ty. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy khả năng tính quá tự tin CEO có vai trò điều tiết ảnh hưởng của điều kiện tài chính bên ngoài lên đòn bẩy nợ thị trường.