Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 214+215_Tiếp theo | Tháng 01+02_Tiếp Theo

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và hiệu quả tài chính: bằng chứng từ các công ty sản xuất của Bangladesh

Rejaul Karim, Md. Abdullah Al Mamun, Abu Sadeque Md. Kamruzzaman

Tóm tắt:

Mục đích – Mục đích của nghiên cứu này là xác định chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả tài chính của các công ty sản xuất ở Bangladesh.
Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Các tác giả đã thu thập dữ liệu của 61 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Dhaka (DSE) từ 10 ngành sản xuất riêng biệt của Bangladesh trong 18 năm, từ 2003 đến 2020. Dữ liệu được phân tích thông qua phương pháp mô men tổng quát hệ thống hai bước (GMM). ), mô hình hồi quy, sử dụng các chỉ số sinh lời Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) làm biến phụ thuộc, trong khi CCC được sử dụng làm biến độc lập, trong khi vòng quay tài sản (ATO) và đòn bẩy tài chính (LEV) được sử dụng làm biến kiểm soát các biến để đánh giá mối quan hệ giữa CCC và hiệu quả tài chính.
Những phát hiện mới– Các phát hiện chỉ ra rằng CCC có mối liên hệ tiêu cực với khả năng sinh lời – ROA và EPS, trong đó mối liên hệ giữa CCC và EPS rất có ý nghĩa. Điều này chỉ ra rằng việc giảm thời gian chuyển đổi hàng tồn kho, giảm thời gian thu hồi các khoản phải thu và thanh toán cho các chủ nợ có khả năng bị chậm t gốc có thể giúp các công ty sản xuất của Bangladesh tăng lợi nhuận. Ngoài ra, các đặc điểm riêng của công ty, cụ thể là ATO và LEV ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của công ty.
Hạn chế nghiên cứu / ý nghĩa – Nghiên cứu chỉ dựa trên các nguồn thứ cấp và thông tin rất khan hiếm. Nghiên cứu này được thực hiện để xác định tác động của CCC đến lợi nhuận doanh nghiệp của lĩnh vực sản xuất. Có thể có nhiều biến số vốn lưu động khác vẫn chưa được khám phá trong nghiên cứu này.
Ý nghĩa thực tiễn – Những phát hiện của nghiên cứu hiện tại phù hợp với quy tắc truyền thống rằng việc giảm thiểu số ngày trong chu kỳ tiền mặt của công ty có thể tối ưu hóa hiệu quả tài chính. Kết quả của nghiên cứu này đã bổ sung thêm kiến thức hiện có về chủ đề quản lý vốn lưu động (WCM). Những nỗ lực nghiên cứu trong tương lai có thể được bắt đầu để đánh giá tác động của CCC đến lợi nhuận của công ty trong các lĩnh vực công nghiệp khác hoặc để xác định các biến số vốn lưu động khác có tác động nhiều đến lợi nhuận của công ty.
Tính mới / giá trị nguyên bản – Nghiên cứu này là công trình nguyên bản của các nhà nghiên cứu và bổ sung giá trị cho tài liệu hiện tại trong lĩnh vực WCM và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên bao gồm các công ty thuộc tất cả các ngành sản xuất ở Bangladesh. Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ nợ, nhà đầu tư và các bên liên quan khác sẽ được hưởng lợi từ những phát hiện của nghiên cứu này.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Lind, D.A., Marchal, W.G. and Wathen, S.A. (2012), Statistical Techniques in Business and Economics, 15th ed., McGraw Hill Irwin, New York.
 2. Abiahu, M.-F.C., Egbunike, P.A. and Udesh, F.N. (2019), “Corporate life cycle and classification shifting in financial statements: evidence from quoted manufacturing firms in Nigeria”, Amity Business Review, Vol. 20 No. 2, pp. 75-91.
 3. Abuzayed, B. (2012), “Working capital management and firms' performance in emerging markets: the case of Jordan”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 8 No. 2, pp. 155-179.
 4. Ahmed, F., Awais, I. and Kashif, M. (2018), “Financial leverage and firms' performance: empirical investigation of KSE-100 index”, Etikonomi, Vol. 17 No. 1, pp. 45-56.
 5. Al-Mohareb, M. (2019), “Cash conversion cycle and profitability evidence from Jordan”, Asian Journal of Finance and Accounting, Vol. 11 No. 2, pp. 81-95.
 6. AL-Zararee, A., Ali, A.N. and Ahmad, A.Q. (2021), “The effect of working capital management and credit management policy on Jordanian banks' financial performance”, Banks and Bank Systems, Vol. 16 No. 4, pp. 229-239.
 7. Ali, A. (2021), “Firm size and supply chain finance in Indian pharmaceutical industry: relational firm analysis of size determinants and cash conversion cycle”, Accounting, Vol. 7 No. 1, pp. 197-206.
 8. Ali, W. and Hassan, S.H.U. (2010), “Relationship between the profitability and working capital policy of Swedish companies”, Journal of Global Business and Economics, Vol. 3 No. 1, pp. 1-14.
 9. Amahalu, N.N. and Beatrice, E.O. (2017), “Effect of cash holding on financial performance of selected quoted insurance firms in Nigeria”, Journal of Marketing Management and Consumer Behavior, Vol. 2 No. 1, pp. 90-112.
 10. Anser, R. and Malik, Q.A. (2013), “Cash conversion cycle and firms' profitability – a study of listed manufacturing companies of Pakistan”, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 8 No. 2, pp. 83-87.
 11. Appuhami, B.A.R. (2008), “The impact of firms' capital expenditure on working capital management: an empirical study across industries in Thailand”, International Management Review, Vol. 4 No. 1, pp. 8-21.
 12. Arellano, M. and Bond, S. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, The Review of Economic Studies, Vol. 58 No. 2, pp. 277-297.
 13. Attari, M.A. and Raza, K. (2012), “The optimal relationship of cash conversion cycle with firm size and profitability”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2 No. 4, pp. 189-203.
 14. Azad, A.M.S., Raza, A. and Zaidi, S.S.Z. (2018), “Empirical relationship between operational efficiency and profitability: evidence from Pakistan exploration sector”, Journal of Accounting, Business and Finance Research, Vol. 2 No. 1, pp. 7-11.
 15. Aziz, A. and Lawson, G.H. (1989), “Cash flow reporting and financial distress models: testing of hypotheses”, Financial Management, Vol. 18 No. 1, pp. 55-63.
 16. Besley, S. and Meyer, R.L. (1987), “An empirical investigation of factors affecting the cash conversion cycle”, Annual Meeting of the Financial Management Association, Las Vegas, Nevada.
 17. Brigham, L.C. and Gapenski, E.F. (1991), Financial Management: Theory and Practice, 6th ed., Dryden Press, Hinsdale.
 18. Chand, P., Thakkar, J.J. and Ghosh, K.K. (2020), “Analysis of supply chain performance metrics for Indian mining and earthmoving equipment manufacturing companies using hybrid MCDM model”, Resources Policy, Vol. 68, pp. 1-20.
 19. Chang, C. (2018), “Cash conversion cycle and corporate performance: global evidence”, International Review of Economics and Finance, Vol. 56, pp. 568-581.
 20. Chowdhury, A.Y., Alam, M.Z., Sultana, S. and Hamid, M.K. (2018), “Impact of working capital management on profitability: a case study on pharmaceutical companies of Bangladesh”, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 6 No. 1, pp. 27-35.
 21. Cooper, D.R. and Pamela, S.S. (2014), Business Research Methods, New Age International Pvt, New Delhi.
 22. Dalci, I. (2018), “Impact of financial leverage on profitability of listed manufacturing firms in China”, Pacific Accounting Review, Vol. 30 No. 4, pp. 410-432.
 23. Deepak, M. (2004), “Working capital management in heavy engineering firms-A case study”, Management Accountant-Calcutta, Vol. 39, pp. 317-323.
 24. Deloof, M. (2003), “Does working capital management affect profitability of Belgian firms?”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 30 Nos 3-4, pp. 573-588.
 25. Dong, H.P. and Su, J. (2010), “The relationship between working capital management and profitability: a Vietnam case”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 49 No. 1, pp. 59-67.
 26. Ebben, J.J. and Johnson, A.C. (2011), “Cash conversion cycle management in small firms relationships with liquidity, invested capital, and firm performance”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 24 No. 3, pp. 381-396.
 27. Eljelly, A.M.A. (2004), “Liquidity-profitability tradeoff: an empirical investigation in an emerging market”, International Journal of Commerce and Management, Vol. 14 No. 2, pp. 48-61.
 28. Farris, M.T. II and Hutchison, P.D. (2002), “Cash-to-Cash: the new supply chain management metric”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 32 No. 4, pp. 288-298.
 29. García-Teruel, P.J. and Martínez-Solano, P. (2007), “Effects of working capital management on SME profitability”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 3 No. 2, pp. 164-177.
 30. Gentry, J.A., Vaidyanathan, R. and Lee, H.W. (1990), “A weighted cash conversion cycle”, Financial Management, Vol. 19 No. 1, pp. 90-99.
 31. Gill, A., Biger, N. and Mathur, N. (2010), “The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States”, Business and Economics Journal, Vol. 10 No. 1, pp. 1-9.
 32. Gill, A., Biger, N. and Mathur, N. (2011), “The effect of capital structure on profitability: evidence from the United States”, International Journal of Management, Vol. 28 No. 4, pp. 3-15.
 33. Grau, A. and Reig, A. (2021), “Operating leverage and profitability of SMEs: agri-food industry in europe”, Small Business Economics, Vol. 57 No. 1, pp. 221-242, Small Business Economics.
 34. Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis, 5th ed., Prentice Hall, New Jersey.
 35. Gujarati, D.N. (2003), Basic Econometrics, McGraw Hill, New York.
 36. Gul, S., Khan, M.B., Rehman, S.U., Khan, M.T., Khan, M. and Khan, W. (2013), “Working capital management and performance of SME sector”, European Journal of Business and Management, Vol. 5 No. 1, pp. 60-69.
 37. Hager, H.C. (1976), “Cash management and the cash cycle”, Management Accounting, Vol. 57 No. 9, pp. 19-21.
 38. Jakpar, S., Tinggi, M., Siang, T.K., Johari, A. and Myint, K.T. (2017), “Working capital management and profitability: evidence from manufacturing sector in Malaysia”, Article in Journal of Business and Financial Affairs, Vol. 6 No. 2, pp. 1-9.
 39. Jamal, S., Waseem, Sn. and Khan, S. (2014), “Asian journal of research in banking and finance asian research consortium impact of cash conversion cycle on profitability of sugar sector in Pakistan”, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol. 4 No. 43, pp. 59-69.
 40. Jaworski, J. and Czerwonka, L. (2022), “Profitability and working capital management: evidence from the warsaw stock Exchange”, Journal of Business Economics and Management, Vol. 23 No. 1, pp. 180-198.
 41. Jose, M.L., Lancaster, C. and Stevens, J.L. (1996), “Corporate returns and cash conversion cycles”, Journal of Economics and Finance, Vol. 20 No. 1, pp. 33-46.
 42. Kamath, R. (1989), “How useful are common liquidity measures”, Journal of Cash Management, Vol. 9, pp. 24-28.
 43. Karim, R., Kamruzzaman, A.S.M. and Kamruzzaman, M. (2018), “Working capital management and profitability: an empirical investigation of steel manufacturing industry in Bangladesh”, Journal of Business Studies, Vol. 11 No. 1, pp. 53-70.
 44. Kasozi, J. (2017), “The effect of working capital management on profitability: a case of listed manufacturing firms in South Africa”, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 14 No. 2, pp. 336-346.
 45. Keown, A., Martin, D.J. and Scott, D.F. (2003), Foundations of Finance: The Logic and Practice of Financial Management, 4th ed., Pearson Education, New Jersey.
 46. Khan, M. and Jain, P. (2011), Financial Management: Text, Problems, and Cases, 5th ed., Tata Mcgraw-Hill Publishing Company, New Delhi.
 47. Lancaster, C. and Stevens, J.L. (1999), “Corporate liquidity and the significance of earnings versus cash flow: an examination of industry effects”, Journal of Applied Business Research, Vol. 15 No. 3, pp. 37-46.
 48. Largay, J.A. III and Stickney, C.P. (1980), “Cash flows, ratio analysis and the W.T. Grant company bankruptcy”, Financial Analysts Journal, Vol. 36 No. 4, pp. 51-54.
 49. Lazaridis, I. and Tryfonidis, D. (2006), “The relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 30 No. 76, pp. 1-12.
 50. Lee, J., Kim, H.T. and Pae, S. (2021), “Does cash conversion cycle affect cost of equity capital?”, Applied Economics Letters, Vol. 30 No. 4, pp. 501-509.
 51. Lin, Q. and Lin, X. (2021), “Cash conversion cycle and aggregate stock returns”, Journal of Financial Markets, Vol. 52, 100560.
 52. Linh, N.T.P. and Mohanlingam, S. (2018), “The effects of cash conversion cycle on profitability: an insight into the agriculture and food industries in Thailand”, Asian Journal of Business and Accounting, Vol. 11 No. 1, pp. 97-119.
 53. Long, M.S., Malitz, I.B. and Ravid, S.A. (1993), “Trade credit, quality guarantees, and product marketability”, Financial Management, Vol. 22 No. 4, pp. 117-127.
 54. Lyroudi, K. and Lazaridis, Y. (2000), “The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece”, SSRN Electronic Journal, pp. 1-31.
 55. Mandalaputri, R., Fettry, S. and Felisia (2021), “The effect of cash conversion cycle on the profitability of the retail trade sector companies”, Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 3 No. 2, pp. 501-520.
 56. Mbathi, V., Mwambia, F. and Makena, J. (2021), “Effect of cash conversion cycle and inventory holding period on the profitability of small and medium enterprises in wote, Makueni county”, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, Vol. 9 No. 3, pp. 35-42.
 57. Mmaduka, R.U., Udeh, F.N., Amahalu, N.N. and Obi, J.C. (2022), “Effect of cash conversion cycle on capital structure of quoted manufacturing firms in Nigeria”, International Journal of Management Studies and Social Science Research, Vol. 4 No. 1, pp. 30-43.
 58. Moss, J.D. and Stine, B. (1993), “Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms”, Managerial Finance, Vol. 19 No. 8, pp. 25-34.
 59. Muritala, T.A. (2012), “An empirical analysis of capital structure on firms' performance in Nigeria”, International Journal of Advances in Management and Economics, Vol. 1 No. 5, pp. 116-124.
 60. Murugesu, M.T. (2013), “Effect of cash conversion cycle on profitability: listed plantation companies in Sri Lanka”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4 No. 18, pp. 132-137.
 61. Mwangi, J.M. (2016), “Effect of financial structure on financial performance of firms listed at east Africa securities exchanges”, PhD. Diss., Jomo Keyatta University of Agriculture and Technology.
 62. Nazir, M.S. and Afza, T. (2009), “Impact of aggressive working capital management policy on firms' profitability”, IUP Journal of Applied Finance, Vol. 15 No. 8, pp. 19-31.
 63. Niresh, A. and Thirunavukkarasu, V. (2014), “No TiFirm size and profitability: a study of listed manufacturing firms in Sri Lankatle”, International Journal of Business and Management, Vol. 9 No. 4, pp. 57-64.
 64. Nobanee, H., Abdullatif, M. and Alhajjar, M. (2011), “Cash conversion cycle and firm's performance of Japanese firms”, Asian Review of Accounting, Vol. 19 No. 2, pp. 147-156.
 65. Nwude, C., E., Agbo, E.I. and Ibe-Lamberts, C. (2018), “Effect of cash conversion cycle on the profitability of public listed insurance companies”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 8 No. 1, pp. 111-117.
 66. Oseifuah, E.K. and Gyekye, A. (2016), “Cash conversion cycle theory and corporate profitability: evidence from non-financial firms listed on the johannesburg stock Exchange”, Journal of Accounting and Management, Vol. 6 No. 3, pp. 37-51.
 67. Padachi, K. (2006), “Trends in working capital management and its impact on firms' performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms”, International Review of Business Research Papers, Vol. 2 No. 2, pp. 45-58.
 68. Panigrahi, A.K. (2013), “Cash conversion cycle and firms' profitability - a study of cement manufacturing companies of India”, International Journal of Current Research, Vol. 5 No. 6, pp. 1484-1488.
 69. Peel, M.J., Wilson, N. and Howorth, C. (2000), “Late payment and credit management in the small firm sector: some empirical evidence”, International Small Business Journal, Vol. 18 No. 2, pp. 17-37.
 70. Pouraghajan, A., Malekian, E., Emamgholipour, M., Lotfollahpour, V. and Bagheri, M.M. (2012), “The relationship between capital structure and firm performance evaluation measures: evidence from the tehran stock Exchange”, International Journal of Business and Commerce, Vol. 1 No. 9, pp. 166-181.
 71. Prasad, P., Sivasankaran, N., Paul, S. and Kannadhasan, M. (2019), “Measuring impact of working capital efficiency on financial performance of a firm: an alternative approach”, Journal of Indian Business Research, Vol. 11 No. 1, pp. 75-94.
 72. Quayyum, S.T. (2011), “Effects of working capital management and liquidity: evidence from the cement industry of Bangladesh”, Journal of Business and Technology (Dhaka), Vol. 6 No. 1, pp. 37-47.
 73. Raheman, A. and Nasr, M. (2007), “Working capital management and profitability-case of Pakistani firms”, International Review of Business Research Papers, Vol. 3 No. 1, pp. 279-300.
 74. Rahmatika, S. and Kholid, M.N. (2021), “Determinants of cash holdings: analysis of islamic and conventional banks in Indonesia”, Jurnal Ekonomi and Keuangan Islam, Vol. 7 No. 1, pp. 92-104.
 75. Randall, W.S. and Farris, M.T. II (2009), “Supply chain financing: using cash-to-cash variables to strengthen the supply chain”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 39 No. 8, pp. 669-689.
 76. Rao, R.K.S. (1989), Fundamentals of Financial Management, MacMillan Publishing Company, New York.
 77. Richards, V.D. and Laughlin, E.J. (1980), “A cash conversion cycle approach to liquidity analysis”, Financial Management, Vol. 9 No. 1, pp. 32-38.
 78. Roodman, D. (2009), “A note on the theme of too many instruments”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 71 No. 1, pp. 135-158.
 79. Saluja, P. and Kumar, P. (2012), “Liquidity and profitability trade off (A study on Airtel Bharti Limited)”, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Vol. 1 No. 3, pp. 77-84.
 80. Samo, A.H. and Murad, H. (2019), “Impact of liquidity and financial leverage on firm's profitability – an empirical analysis of the textile industry of Pakistan”, Research Journal of Textile and Apparel, Vol. 23 No. 4, pp. 291-305.
 81. Santosuosso, P. (2014), “Do efficiency ratios help investors to explore firm performances? Evidence from Italian listed firms”, International Business Research, Vol. 7 No. 12, pp. 111-119.
 82. Schilling, G. (1996), “Working capital's role in maintaining corporate liquidity”, TMA Journal, Vol. 16 No. 5, pp. 4-7.
 83. Shubita, M.F. and Alsawalhah, J.M. (2012), “The relationship between capital structure and profitability”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 16, pp. 104-112.
 84. Srinivas, K.T. (2013), “A study on working capital management through ratio analysis with reference to Karnataka power corporation limited”, National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce and Management, Vol. 2 No. 12, pp. 80-88.
 85. Uyar, A. (2009), “The relationship of cash conversion cycle with firm size and profitability: an empirical investigation in Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 1 No. 24, pp. 186-193.
 86. Warrad, L. and Al Omari, R. (2015), “The impact of turnover ratios on Jordanian services sectors' performance”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 11 No. 2, pp. 77-85.
 87. Wichitsathian, S. (2022), “Causal relationship between working capital policies and working capital indicators on firm performance: evidence from Thailand”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 9 No. 5, pp. 465-474.
 88. Wooldridge, J.M. (2015), Introductory Econometrics: A Modern Approach, Nelson Education, Ontario.

Tài liệu đọc thêm

 1. Ross, S.A., Westerfield, R.W. and Jordan, B.D. (2003), Fundamentals of Corporate Finance, 6th ed., The McGraw-Hill Companies, New York.


Cash Conversion Cycle and Financial Performance: Evidence from Manufacturing Firms of Bangladesh

Abstract:

Purpose – The purpose of the present study is to determine how the cash conversion cycle (CCC) affects the financial performance of manufacturing companies in Bangladesh.
Design/methodology/approach – The authors have collected data of 61 Dhaka Stock Exchange (DSE)-listed firms from the 10 distinct manufacturing industries of Bangladesh for 18 years, from 2003 to 2020. The data have been analyzed through the two-steps system generalized method of moment (GMM) regression model, using profitability indicators return on asset (ROA) and earnings per share (EPS) as dependent variables, while CCC has been used as the independent variable, whereas asset turnover (ATO) and financial leverage (LEV) were used as control variables to assess the relationship between the CCC and financial performance.
Findings – The findings indicated that CCC has a negative connection with profitability – ROA and EPS, with the connection between CCC and EPS being highly significant. This indicates that reducing the inventory conversion time, reducing the period of receivable collection and making payments to creditors with potential delays might help Bangladeshi manufacturing firms boost their profitability. In addition, the firm-specific characteristics, namely ATO and LEV significantly affect the firm's profitability.
Research limitations/implications – The research was based only on secondary sources and information was scarce. This research was conducted to determine the impact of the CCC on the corporate profitability of the manufacturing sector solely. There might be many other working capital variables that are still unexplored through this study.
Practical implications – The current study's findings are consistent with the traditional rule that minimizing the firm's days of the cash cycle may optimize financial performance. The results of this research have added to the existing body of knowledge on the topic of working capital management (WCM). Future research endeavors can be initiated for assessing the impact of the CCC on the firm's profitability in other industrial sectors or to identify other working capital variables that have much impact on corporate profitability.
Originality/value – This study is an original work of the researchers and adds value to the current literature in the domain of WCM and corporate profitability. The present study is the first one that covers firms in all the manufacturing industries in Bangladesh. The corporate managers, creditors, investors and other concerned stakeholders will be benefited from the findings of the present study.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.214.215_...

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
 • Tổng Biên tập: ..........................................................
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.361 lượt truy cập
 • 15 trực tuyến
 • 202 Tạp chí đã được phát hành
 • 785 Bài viết được phát hành