Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 214+215_Tiếp theo | Tháng 01+02_Tiếp Theo

Tỷ giá hối đoái, lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán: Bằng chứng phi tuyến tính của Indonesia trong giai đoạn COVID-19

Billy Prananta, Constantinos Alexiou

Tóm tắt:

Mục đích – Các tác giả khám phá mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng của động lực thị trường vốn đến tỷ giá hối đoái trước và trong đại dịch COVID-19.
Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Các tác giả sử dụng phương pháp độ trễ phân phối tự hồi quy phi tuyến tính (NARDL) sử dụng dữ liệu hàng ngày của nền kinh tế Indonesia trong giai đoạn 2012–2021.
Những phát hiện mới – Trong khi, trong toàn bộ giai đoạn lấy mẫu, các tác giả không tìm thấy sự đồng liên kết giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và thị trường chứng khoán, đối với giai đoạn COVID-19, vẫn có bằng chứng về sự đồng liên kết. Hơn nữa, kết quả cho thấy tác động bất đối xứng thể hiện rõ ràng cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Tính mới / giá trị nguyên bản – Theo hiểu biết tốt nhất của tác giả, đây là lần đầu tiên mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán cũng như tác động của động lực thị trường vốn đến tỷ giá hối đoái trước và trong đại dịch COVID-19 được xác định rõ ràng trong trường hợp của nền kinh tế Indonesia.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Allen, David E. and McAleer, Michael (2021), “A nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) analysis of the FTSE and SandP500 indexes”, Risks, Vol. 9, p. 195, doi: 10.3390/risks9110195.
 2. Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X. and Vega, C. (2007), “Real-time price discovery in global stock, bond and foreign exchange markets”, Journal of International Economics, Vol. 73 No. 2, pp. 251-277, doi: 10.1016/j.jinteco.2007.02.004.
 3. Anggitawati, D. and Ekaputra, I.A. (2020), “Foreign portfolio investment flows and exchange rate: evidence in Indonesia”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 56 No. 2, pp. 260-274, doi: 10.1080/1540496X.2018.1496419.
 4. Arize, A.C., Malindretos, J. and Igwe, E.U. (2017), “Do exchange rate changes improve the trade balance: an asymmetric nonlinear cointegration approach”, International Review of Economics and Finance, Vol. 49, pp. 313-326, doi: 10.1016/j.iref.2017.02.007.
 5. Baek, J. and Choi, Y.J. (2021), “Do fluctuations in crude oil prices have symmetric or asymmetric effects on the real exchange rate? Empirical evidence from Indonesia”, The World Economy, Vol. 44 No. 1, pp. 312-325, doi: 10.1111/twec.12987.
 6. Bahmani-Oskooee, M. and Sohrabian, A. (1992), “Stock prices and the effective exchange rate of the dollar”, Applied Economics, Vol. 24 No. 4, pp. 459-464, doi: 10.1080/00036849200000020.
 7. Bank for International Settlements (2019), Global Foreign Exchange Market Turnover in April 2019, Triennial Central Bank Survey, Basel, available athttps://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.html
 8. Bank Indonesia (2022), “Monetary policy objectives”, available at: https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/moneter/default.aspx
 9. Bodart, V. and Reding, P. (1999), “Exchange rate regime, volatility and international correlations on bond and stock markets”, Journal of International Money and Finance, Vol. 18, pp. 133-151, doi: 10.1016/S0261-5606(98)00042-4.
 10. DJPPR (2021), “Debt portfolio review kuartal IV-2021”, available at: https://djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/7Strategi_Utang/7aReview/DPR%20Q4%202021.pdf
 11. Ehrmann, M., Fratzscher, M. and Rigobon, R. (2011), “Stocks, bonds, money markets and exchange rates: measuring international financial transmission”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 26 No. 6, pp. 948-974, doi: 10.1002/jae.1173.
 12. Engel, C. and Wu, S.P.Y. (2018), Liquidity and Exchange Rates: an Empirical Investigation (No. W25397), National Bureau of Economic Research, p. 3, doi: 10.3386/w25397.
 13. Granger, C.W., Huangb, B.N. and Yang, C.W. (2000), “A bivariate causality between stock prices and exchange rates: evidence from recent Asianflu”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 40 No. 3, pp. 337-354, doi: 10.1016/S1062-9769(00)00042-9.
 14. Hau, H and Rey, H (2006), “Exchange rates, equity prices, and capital flows”, The Review of Financial Studies, Vol. 19 No. 1, pp. 273-317, Spring, doi: 10.1093/rfs/hhj008.
 15. Hofmann, B, Shim, I and Shin, H.S. (2021), “Bond risk premia and the exchange rate”, Journal of Money, Credit and Banking, Supplement to Vol. 52 No. S2, doi: 10.1111/jmcb.12760.
 16. Hsing, Y. (2016), “Determinants of the ZAR/USD exchange rate and policy implications: a simultaneous-equation model”, Cogent Economics and Finance, Vol. 4 No. 1, 1151131, doi: 10.1080/23322039.2016.1151131.
 17. International Monetary Fund (2012), “The liberalization and management of capital flows: an institutional view”, p. 1, November 2012, available at: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf
 18. Jongwanich, J. and Kohpaiboon, A. (2013), “Capital flows and real exchange rates in emerging Asian countries”, Journal of Asian Economics, Vol. 24, pp. 138-146, doi: 10.1016/j.asieco.2012.10.006.
 19. Jareño, F., Tolentino, M., de la O González, M. and Oliver, A. (2019), “Impact of changes in the level, slope and curvature of interest rates on US sector returns: an asymmetric nonlinear cointegration approach”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 32 No. 1, pp. 1275-1297, doi: 10.1080/1331677X.2019.1632726.
 20. Jareño, F., de la O González, M., Tolentino, M. and Sierra, K. (2020), “Bitcoin and gold price returns: a quantile regression and NARDL analysis”, Resources Policy, Vol. 67, 101666, doi: 10.1016/j.resourpol.2020.101666.
 21. Juhro, S.M., Siregar, R.Y. and Trisnanto, B. (2022), “Central Bank policy mix: issues, challenges, and policy responses”, pp. 52-72, doi: 10.1007/978-981-16-6827-2_4.
 22. Kal, S.H., Arslaner, F. and Arslaner, N. (2015), “The dynamic relationship between stock, bond and foreign exchange markets”, Economic Systems, Vol. 39 No. 4, pp. 592-607, doi: 10.1016/j.ecosys.2015.03.002.
 23. KSEI (2022), “KSEI statistik pasar modal Indonesia desember 2021”, available at: https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Desember_2021.pdf
 24. Lace, N., Mačerinskienė, I. and Balčiūnas, A. (2015), “Determining the EUR/USD exchange rate with US and German government bond yields in the post-crisis period”, Intellectual Economics, Vol. 9 No. 2, pp. 150-155, doi: 10.1016/j.intele.2016.02.006.
 25. McKinsey (2021), “Ten ideas to unlock Indonesia's growth after COVID-19”, available at: https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/ten-ideas-to-unlock-indonesias-growth-after-covid-19
 26. Nieh, C.C. and Lee, C.F. (2001), “Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 41 No. 4, pp. 477-490, doi: 10.1016/S1062-9769(01)00085-0.
 27. Nusair, S.A. and Al-Khasawneh, J.A. (2022), “On the relationship between Asian exchange rates and stock prices: a nonlinear analysis”, Economic Change and Restructuring, Vol. 55 No. 1, pp. 361-400, doi: 10.1007/s10644-021-09318-8.
 28. Otoritas Jasa Keuangan (2022), “Statistik pasar modal periode december 2021”, available at: https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/Pages/Statistik-Bulanan-Pasar-Modal---Desember-2021.aspx
 29. Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001), “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16 No. 3, pp. 289-326, doi: 10.1002/jae.616.
 30. Rahman, R.E. (2021), “Understanding Indonesia's exchange rate behavior”, Studies in Economics and Finance, Vol. 38 No. 2, pp. 189-206, doi: 10.1108/SEF-09-2018-0296.
 31. Raza, H. and Wu, W. (2018), “Quantile dependence between the stock, bond and foreign exchange markets–evidence from the UK”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 69, pp. 286-296, doi: 10.1016/j.qref.2018.03.009.
 32. Rosnawintang, Syarif, M., Indrijawati, A., Adam, P. and Saidi, L. (2021), “The causal relationship between exchange rates and bond yield in Indonesia”, Iranian Economic Review, Vol. 25 No. 1, pp. 167-178, doi: 10.22059/ier.2021.81867.
 33. Shin, Y., Yu, B. and Greenwood-Nimmo, M. (2014), “Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework”, in Festschrift in Honor of Peter Schmidt, Springer, New York, NY, pp. 281-314, doi: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9.
 34. Soni, B.K., Bodiwala, M. and Trivedi, J. (2018), “Determinant of foreign exchange rate: an empirical study”, Sankalpa, Vol. 8 No. 2, pp. 38-43.


Exchange Rates, Bond Yields and the Stock Market: Nonlinear Evidence of Indonesia During the COVID-19 Period

Abstract:

Purpose – The authors explore the relationship between the exchange rate, bond yield and the stock market as well as the effect of capital market dynamics on the exchange rate before and during the COVID-19 pandemic.
Design/methodology/approach– The authors employ a non-linear autoregressive distributed lag (NARDL) methodology using daily data of the Indonesian economy over the period 2012–2021.
Findings – Whilst, over the full sample period, the authors find no cointegration between the exchange rate, the 10-year bond yield and stock market, for the COVID-19 period, evidence of cointegration is present. Furthermore, the results suggest that asymmetric effects are evident both in the short as well as the long run.
Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, this is the first time that the relationship between the exchange rate, bond yield and the stock market as well as the effect of capital market dynamics on the exchange rate before and during the COVID-19 pandemic has been explored in the case of the Indonesian.

 

DOI: https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2024.214.215_...

Liên hệ
 • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Cơ quan xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

 • Địa chỉ Tòa soạn: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 028.38210238|Email: ajeb.vn@hub.edu.vn
 • Giấy phép trang thông tin điện tử: Số 201/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/11/2016
 • Giấy phép Hoạt động Tạp chí in: 388/GP-BTTTT ngày 02/11/2018 in tại Công ty TNHH Một Thành viên In Kinh tế
 • Tổng Biên tập: ..........................................................
Thể lệ tạp chí
Thống kê
 • 1.400 lượt truy cập
 • 8 trực tuyến
 • 202 Tạp chí đã được phát hành
 • 785 Bài viết được phát hành