Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 175 | THÁNG 10/2020

Giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh: Các thành công, vấn đề và giải pháp phát triển

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Nam Yên

Tóm tắt:

Bài viết phân tích bộ dữ liệu từ các cuộc Tổng điều tra dân số giai đoạn 2012–2016 và Báo cáo nội bộ của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2006–2018, với mục tiêu đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố đối với sự phát triển giáo dục tại TP.HCM. Thực tiễn cho thấy, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có vai trò rất lớn trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Thành phố. Tỷ trọng đóng góp của ngành GD&ĐT vào GDP của TP.HCM bình quân là 3,19% trong giai đoạn 2006–2018, xếp thứ 4/9 ngành dịch vụ (Cục Thống kê TP.HCM, 2018). Ngoài ra, ngành GD&ĐT đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có các yếu tố có tác động hạn chế đến phát triển giáo dục tại TP.HCM như: chất lượng đào tạo về kiến thức và kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; biến động dân số, cụ thể là dân số tăng tại các quận vùng ven gây khó khăn trong việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) liên quan đến giáo dục còn ở mức độ thấp mặc dù hiện nay cơ sở hạ tầng viễn thông và internet đã phát triển. Do đó, nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển GD&ĐT ở các khía cạnh quan trọng như nâng cao chất lượng GD&ĐT; quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; tăng cường công tác quản lý, thu hút nhân tài và ứng dụng công nghệ nhằm góp phần phát triển GD&ĐT và phát triển nền kinh tế tri thức (KTTT) tại TP.HCM.

Tài liệu tham khảo:

  1. Báo cáo nội bộ Cục Thống kê TP.HCM (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Chen, D. H. & Dahlman, C. J. (2005) The Knowledge Economy. The KAM Methodology and World Bank Operations. World Bank Institute.Working Paper No. 37256, Washington DC.
  3. Chính phủ (2012). Quyết định 432/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011–2020” ngày 12/4/2012.
  4. Cục Thống kê TP.HCM (2006-2018). Báo cáo tổng hợp Tổng điều tra dân số năm 2006, 2011, 2016. Niên giám Thống kê TP.HCM các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Báo cáo tình hình ứng dụng thương mại điện tử 2016.
  5. OECD, O. (1996). The knowledge-based economy. Organisation for economic co operation and development, OECD. OECD, 2, (pp. 1–46). Paris.Google Scholar
  6. The Knowledge Economy (1998). Publisher: Butterworth-Heinemann. ISBN-10: 0750699361
  7. Viện Năng suất Việt Nam (2016). Báo cáo năng suất Việt Nam.
  8. World Bank (2007). Building knowledge economies: Advanced strategies for development. Washington, DC. World Bank.Cross Ref Google Scholar


The Determinants of the Development in Education and Intellectual Economics at Ho Chi Minh City

Abstract:

The paper uses a qualitative research method such as a descriptive statistic to assess the status of educational development in Ho Chi Minh City (HCMC) as well as its determinants via using a dataset from the Vietnam Population and Housing Census from 2012–2016 and the Internal Report of Ho Chi Minh City Statistical Office from 2006–2018. The fact is, education and training have a significant role in training new people in culture as well as in science and technology - science and technology contributing to economic development. The contribution of education and training in the period of 2006–2018 to the GDRP of Ho Chi Minh City is, on average, 3.19%, ranking 4th of 9 services (Ho Chi Minh City Statistical Office, 2018), and has created many jobs for workers. The findings show that although the number of education and training establishments has increased, it has not met the human resource requirements for businesses in both knowledge and skills; the Increasing population in coastal districts makes it difficult to plan the network of schools and classrooms; The application of information technology to education is still at a low level, although telecommunication and internet infrastructure is now developing in Ho Chi Minh City. Therefore, the study has some recommendations for the development of education and training in such aspects as improving the quality of education and training; School and classroom network planning; Strengthen the management, attract talents and apply technology to contribute to the development of education and training industry and sustainable development of the market economy in Ho Chi Minh City.