Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 175 | THÁNG 10/2020

Tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Khuyến nghị các giải pháp phục hồi và phát triển

Nguyễn Thị Loan, Lê Hoằng Bá Huyền, Ngô Thị Thanh, Đỗ Minh Thủy

Tóm tắt:

Bài viết đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp du lịch (DNDL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện dựa trên nguồn số liệu nghiên cứu định lượng được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25/4/2020. Công cụ Google Docs và phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu làm căn cứ đánh giá mức độ tác động của Covid-19 đến DNDL và nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ DNDL phục hồi và phát triển giai đoạn hậu Covid-19. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 98,2% DNDL được khảo sát, trong đó các nguyên nhân có tác động nhiều nhất đến từ lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giảm do tâm lý lo ngại dịch bệnh và quy định giãn cách xã hội; gánh nặng lương nhân viên, lãi vay; chi phí thuê mặt bằng và chi phí duy trì bảo quản tài sản lần lượt là các nhân tố tác động mạnh đến DNDL trong thời kỳ Covid-19. Nghiên cứu đã thu thập các kiến nghị của DNDL, những giải pháp chính sách hỗ trợ của chính quyền kết hợp với kết quả phân tích dữ liệu làm căn cứ đề xuất các giải pháp giúp DNDL sớm ổn định, phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020). Tình hình thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19. https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/5099/tinh-hinh-thuc-hien-cac-chinh-sach--giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-ung-pho-voi-dich-covid-19.aspx
 2. Bộ Y tế (2020). Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp - Covid 19. Retrieved from https://ncov.moh.gov.vn
 3. Cấn Văn Lực (2020). Trung tâm WRO và hội nhập, VCCI Việt Nam. Retrieved from http://trungtamwto.vn/chuyen-de/15243-dai-dich-covid-19-tac-dong-manh-den-nganh-kinh-te-nao-cua-viet-nam
 4. Cục Thống kê Tỉnh Thanh Hóa (2018). Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hóa 2018, Nhà xuất bản Thống kê
 5. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2020). Đánh giá tác động của Covid 19 đến nền kinh tế và các khuyến nghị chính sách. Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân.
 6. Lê Hoằng Bá Huyền (2020). Đánh giá tác động của Covid 19 đến doanh nghiệp Thanh Hoá, đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển. Thanh Hóa: Đại học Hồng Đức.
 7. Phạm Trương Hoàng (2020). Tác động của đại dịch Covid 19 đến ngành du lịch Việt Nam và giải pháp ứng phó. Kinh tế phát triển, 43-54.
 8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (2020). Báo cáo tình hình doanh nghiệp năm 2019.
 9. Ruiz Estrada, M. A., Koutronas, E., & Lee, M. (2020). Stagpression: The economic and financial impact of Covid-19 Pandemic. Available at SSRN 3578436.
 10. Sansa, N. A. (2020). The Impact of the Covid-19 on the Financial Markets:Evidence from China and USA. Available at SSRN 3562530.
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (2019). Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020. Thanh Hoá: UBND Tỉnh Thanh Hoá.
 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (2020). Báo cáo tác động của covid 19 đến ngành du lịch Thanh Hóa. Thanh Hoá: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
 13. Tổng cục Thống kê (2020). Báo cáo tác động của Covid 19 đến nên kinh tế.
 14. Tran Tho Dat (2020). The impact of the Covid-19 pandemic on the Vietnamese economy and coping solutions, April, 2020. Journal of Economics and Development, No 274, http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379211.pdf.
 15. Trường Đại học Hồng Đức (2020). Báo cáo “Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa”.
 16. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015). Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng 2030.
 17. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2020). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2019


Ressearch the Impact of the Covid 19 Epidemic on Tourism Bussiness in Thanh Hoa Province: Propose Solutions for Recovery and Development

Abstract:

The article assesses the impact of the Covid-19 epidemic on tourism businesses in Thanh Hoa province, which is conducted based on quantitative research data collected from 10-25 April 2020. The google docs and SPSS 22.0 software are used to collect and analyze data as a basis for assessing the impact of Covid-19 on tourism businesses and proposing solutions to support these businesses' recovery and development after the Covid-19 pandemic. Research results indicate that Covid-19 harmed business operations of 98.2% of surveyed tourism businesses. In which the most impact comes from reasons such as the decrease in the number of customers using the service due to concerns about epidemics and regulations on social distancing; employee salary burden, loan interest; site rental, and asset maintenance costs were the factors that strongly impacted on tourism businesses in the Covid-19 period. The study collected petitions from tourism businesses and support policies of the government, combining with the results of data analysis to propose solutions for early stabilization, recovery, and development of tourism businesses after the Covid-19 pandemic.