Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 175 | THÁNG 10/2020

Kỷ luật thị trường ngành ngân hàng: Đánh giá tổng quan một số vấn đề nổi bật

Trần Việt Dũng, Lữ Hữu Chí, Lương Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Minh Đảo

Tóm tắt:

Bài viết này đánh giá vai trò tiềm năng của kỷ luật thị trường (KLTT) trong việc tác động đến hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng bằng cách lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước. Trước tiên, nhóm tác giả tiến hành phân tích cơ sở lý luận đưa đến hình thành nên KLTT, cơ chế vận hành và ý nghĩa của nó. Nhóm tác giả tóm lược các thành phần chính tham gia vào KLTT. Sau cùng, nhóm tác giả tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây. Qua bài viết này, nhóm tác giả hy vọng sẽ đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu KLTT trong nước và tạo thuận lợi hơn cho những nghiên cứu định lượng trong tương lai.


Market Discipline in Banking: An Overview of some Outstanding Issues

Abstract:

This paper assesses the potential role of market discipline in monitoring the banking system by examining domestic and foreign studies. First, we conduct the rationale analysis, which leads to the formation of market discipline, monitoring mechanism, and meaning. We also look at the main components of market discipline. Finally, we summarize several empirical studies that have been conducted over the past 20 years. Through this article, we hope to contribute more to the line of research on domestic market discipline and facilitate future quantitative analysis.