Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 175 | THÁNG 10/2020

Ngành du lịch thời kỳ Covid-19 và bài học cho Việt Nam

Phùng Thị Thu Hương, Nguyễn Hải Tùng

Tóm tắt:

Đại dịch Covid-19 với sự lây lan và truyền nhiễm cao đã dẫn đến những ảnh hưởng đến nền kinh tế trên toàn thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến các ngành logistic, quản trị nhà hàng và đặc biệt là ngành du lịch và khách sạn. Ngành du lịch được coi là một trong những ngành tuyển dụng và đóng góp nguồn thu gần như lớn nhất thế giới và rất nhạy cảm với những cú sốc nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19 do hạn chế về khả năng di chuyển và sự giãn cách xã hội. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đánh giá về sự thay đổi và thiết lập lại ngành du lịch theo hướng tốt hơn là điều cần thiết cần được triển khai và áp dụng. Từ đó, một số bài học để giúp phục hồi và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch trong giai đoạn khủng hoảng này sẽ được nhóm tác giả đưa ra.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bassil, C., Saleh, A. S., & Anwar, S. (2019). Terrorism and tourism demand: a case
 2. study of Lebanon, Turkey and Israel. Current Issues in Tourism, 22(1), 50–70. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1397609.
 3. CSSE (2020). Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV). CSSE.
 4. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.
 5. Đỗ Hiền Hòa (2020). Tương lai của ngành Du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Tạp Chí Công thương. Truy cập tại http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/tuong-lai-cua-nganh-du-lich-viet-nam-sau-dai-dich-covid-19-72336.htm.
 6. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism.
 7. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708.
 8. Islam, M. M., & Fatema, F. (2020). Covid-19 and Sustainable Tourism: Macroeconomic Effect and Policy Comparison among Europe, the USA and China. Asian Business Review. https://doi.org/10.18034/abr.v10i1.462.
 9. McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27(6), 1235–1252. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.06.008.
 10. Nielsen (2020). Vượt qua làn sóng covid-19 đầu tiên, Việt Nam trở thành quốc gia lạc quan thứ hai thế giới. Truy cập tại https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/CCI-Q2-2020-VI.pdf?cid=socSprinklr-Nielsen+Vietnam.
 11. Thu Hà (2020). Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch sau Covid-19. Báo Đà Nẵng. Truy cập tại https://www.baodanang.vn/channel/5404/202005/giai-phap-khoi-phuc-va-phat-trien-du-lich-sau-covid-19-3397854/.
 12. Tổng cục Du lịch (2020). Số liệu thống kê khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Truy cập tại http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/cat/12.
 13. Worldbank (2020). Báo cáo cập nhất chính sách #4 về Covid 19: Giải pháp phục hồi nền kinh tế Việt Nam.
 14. Worldometer (2020). Coronavirus Cases. Worldometer. https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549V2.
 15. WTTC (2019). Economic Impact Report. https://wttc.org/en-us/Research/Economic-Impact.
 16. Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102913.


Tourism Industry during Covid-19 and Lessons for Vietnam

Abstract:

The Covid-19 pandemic with high contagiousness has affected economies worldwide, severely affecting the logistics, restaurant, and tourism & hotel industries. The tourism industry is considered one of the world's largest revenue contributors. It is very sensitive to severe shocks affected by the solution against the Covid-19 pandemic like mobility and social distance. The long-term consequences for individuals remain unknown, while the long-term effects on the international community are significant. In the face of complicated epidemics globally and Vietnam, the assessment of the change and re-establishment of the tourism industry for a better direction is essential.