Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Bảo vệ người vay tiền tại các ngân hàng thực hiện sáp nhập và hợp nhất

Bùi Quang Tín

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiến nghị các giải pháp nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người vay tiền tại các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện sáp nhập và hợp nhất (M&A) trên cơ sở những quy định của pháp luật. Quyền lợi của người vay tiền được quy định bởi nội dung hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản hay hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. Đối với các ngân hàng thực hiện M&A, quyền lợi người vay còn chịu sự tác động từ quá trình thực hiện M&A. Vì vậy, ngoài nội dung thỏa thuận trong các hợp đồng, quyền lợi của người vay tiền cần được bảo vệ trong suốt quá trình, trong và sau khi khách hàng vay vốn ngân hàng thực hiện M&A.


The protection of borrowers in M&A banks

Abstract:

This study aims to recommend effective solutions to protect borrowers’ interests from the M&A banks associated with legal regulations. The borrowers’ interests are ruled in the credit contracts, the mortgage contracts and the contracts of guarantee. To the M&A banks, the borrowers’ interests are also influenced by the process of doing M&A. Therefore, next to the agreements in the contracts, the borrowers’ interests need to be protected during the process of in and after the loan in the M&A bank.