Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Toàn cầu hóa và lạm phát: trường hợp của Việt Nam

Vũ Trọng Hiền

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của lỗ hổng sản lượng trong nước và lỗ hổng sản lượng nước ngoài đến lạm phát trong nước thông qua mức độ mở cửa thương mại (ĐMCTM) trong khuôn khổ đường cong Phillips trường hợp nền kinh tế mở. Sử dụng dữ liệu các quý từng năm trong giai đoạn 2001-2016 và mô hình phi tuyến ngưỡng, kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết toàn cầu hóa (TCH) lạm phát và chỉ ra tác động TCH một phần lên nền kinh tế của Việt Nam. Lỗ hổng sản lượng nước ngoài có tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê lên lạm phát trong nước, còn tác động của lỗ hổng sản lượng trong nước đến lạm phát trong nước không có ý nghĩa thống kê.


Globalization and inflation: the case of Vietnam

Abstract:

The study considers the effects of domestic output gap and foreign output gap on domestic inflation through the level of trade openness by using the open-economy Phillips curve framework. Using the quarterly data for the period of 2001-2016 with the threshold non-linear model, the results support the globalization and inflation hypothesis and indicate a partial effect of globalization on the Vietnam economy. The effect of foreign output gap on domestic inflation is positive significantly, while the effect of domestic output gap on domestic inflation is not significant.