Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến và những gợi ý chính sách trong điều kiện hiện nay

Nguyễn Chí Hải

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến, đúc kết được những vấn đề mang tính quy luật của cải cách - đổi mới - phát triển trong lịch sử dân tộc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cải cách và đổi mới luôn là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn lịch sử và có ý nghĩa sâu sắc đối với công cuộc đẩy mạnh cải cách, hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


The ideology of revolutionary economy in Vietnam during feudal period and recommended policies in the present time

Abstract:

This study analyses main contents of the ideology of revolutionary economy in Vietnam during feudal period, mastering the laws of nature of revolution-innovation-development in our history. The results indicate that revolution and innovation always play a motivated role of social and economic development during our history and contribute significantly to revolution, international integration of Vietnam economy in the present time.