Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Kiểm định mô hình ba nhân tố Fama-French trong điều kiện Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị

Trần Thị Tuấn Anh

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mô hình Fama-French trong điều kiện Việt Nam với dữ liệu giao dịch theo ngày của 313 cổ phiếu thu thập được từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2016 theo cách tiếp cận bằng hồi quy phân vị trên từng danh mục đầu tư. Kết quả cho thấy sự phù hợp của mô hình ba nhân tố Fama-French trong điều kiện Việt Nam ở tất cả các phân vị. Tỷ suất sinh lợi (TSSL) vượt trội của các cổ phiếu trên thị trường HOSE tỷ lệ thuận với hai trong số ba nhân tố trong mô hình Fama-French là rủi ro thị trường, tỷ số BE/ME và tỷ lệ nghịch với quy mô của doanh nghiệp. Kết quả này phù hợp với lý thuyết Danh mục đầu tư và danh mục thị trường cho rằng, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro càng cao thì lợi nhuận thu được càng lớn. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng nhân tố trong mô hình Fama-French đến TSSL vượt trội là khác nhau khi được xem xét ở những phân vị khác nhau. Nhìn chung, ở những phân vị đuôi trong hàm phân phối của TSSL, trong điều kiện các yếu tố khác như nhau, tác động của phần bù rủi ro thể hiện qua hệ số hồi quy của beta và phần bù giá trị thể hiện qua hệ số hồi quy của tỷ số BE/ME mạnh hơn so với các phân vị giữa.


The Fama and French three-factor model in Vietnam: a quantile regression approach

Abstract:

This article examines the performance of Fama-French model in Vietnam stock market with daily data for 313 stocks collected from the Ho Chi Minh City Stock Exchange between October 2011 and October 2016. Quantile regression is applied to investigate the effect of each factor in FF model over the entire distribution of excess return. The results show that the Fama-French three-factor model performs well in Vietnam's context. The stock excess returns in HOSE is positively affected by two of three factors in the Fama-French model, including market risk, BE/ME ratio; and negatively affected by firm size. These results are consistent with the theory of investment portfolios and market portfolio in which the higher risk is taken, the higher return is achieved by the investors. However, the magnitude of impact of each factor in the Fama-French model varies between quantiles of the excess returns. Generally, at the tail quantiles (lower and upper quantiles) of the excess return distribution, the ceteris paribus, the effects of the risk premium through the beta coefficients and the value premium through BE/ME ratio are stronger than that of the middle quantiles.