Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Kim Anh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ minh bạch và công bố thông tin (CBTT) của các công ty niêm yết (CTNY) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu sử dụng được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 278 CTNY trên HOSE trong năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ minh bạch và CBTT bình quân của các công ty đạt mức 78,6 điểm (78,6%). Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy cho thấy, quy mô công ty và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có mối tương quan thuận với mức độ minh bạch và CBTT của các công ty. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) lại có mối tương quan nghịch với mức độ minh bạch và CBTT.


Determinants of the level of transparency and disclosure of listed companies on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Abstract:

This paper measures determinants of the level of transparency and disclosure of listed companies on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE). Data were collected from financial statements and annual reports of 278 companies listed on HOSE in 2014. It is found that the level of transparency and disclosure of the companies, on average, is 78.6 points (78.6%). In addition, the empirical findings reveal that firm size and foreign shares have a positive relationship with the level of transparency and disclosure of listed companies. However, the shares of the board of directors has a negative relationship with the level of transparency and disclosure.