Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Các nhân tố tác động đến tỷ số nợ theo giá trị thị trường – nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Đặng Văn Dân, Nguyễn Hoàng Chung

Tóm tắt:

Mục đích nghiên cứu này là phân tích các nhân tố tác động đến tỷ số nợ (TSN) của 285 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Căn cứ vào các lý thuyết cấu trúc vốn (CTV) hiện đại, các công trình nghiên cứu trước đây, nghiên cứu thu thập ý kiến của một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu để xây dựng mô hình hồi quy ước lượng cơ bản: Pool Regression (OLS), Fix Effect Model (FEM) và Random Effect Model (REM) nhằm đánh giá tác động của các yếu tố như cơ hội tăng trưởng (GO1, GO2), tỷ suất sinh lời (PRO), qui mô công ty (SIZE), tỷ lệ tài sản cố định hữu hình (TANG) đến TSN (MLEV). Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra các hạn chế trong các mô hình hồi quy cơ bản (OLS, FEM & REM) như đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan làm cho mô hình hồi quy có ước lượng không đáng tin cậy. Vì vậy, theo Driscoll và Kraay (1998), tác giả xây dựng mô hình áp dụng phương pháp ước lượng hồi quy với sai số chuẩn của Driscoll và Kraay (D&K) để khắc phục hiện tượng tự tương quan giữa các sai số và hiện tượng phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu quả.


Determinants of debt to market value ratio: the case of Vietnam

Abstract:

This paper analyses the factors affecting debt ratio of 285 quoted Vietnamese companies over the period 2010-2015 on the Vietnamese stock market. Data were taken from the audited financial statements of the quoted Vietnamese companies 2015 on the Vietnamese stock market. Based on the modern capital structure theory, the previous researches expert research to contribute basic regression models: Pool regression (OLS), Fix Effect model (FEM) and Random Effect model (REM) to evaluate the impact of growth opportunities (GO1, GO2), the profitability ratio (PRO), firm size (SIZE), the ratio of tangible fixed assets (TANG) on debt ratio (MLEV). At the same time, this study pointed out the defects/weaknesses in the basic regression models (OLS, FEM & REM) as multicollinearity, heteroskedasticity and autocorrelation which result in unreliable estimation. So following Driscoll & Kraay (1998), we apply Driscoll-Kraay standard errors method to correct the autocorrelation and heteroskedasticity to ensure stable and reliable results.