Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Tình hình áp dụng chuẩn Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Đại Lai

Tóm tắt:

Mục đích của bài viết là nghiên cứu vai trò đặc biệt của hoạt động giám sát và quản trị rủi ro ngân hàng trong nền kinh tế thị trường đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ và đề xuất các giải pháp áp dụng cho việc quản trị vốn theo chuẩn mực Basel II tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê so sánh, phân tích, tổng hợp và logic duy vật biện chứng để dẫn vấn đề từ thực trạng đến các giải pháp được đề xuất từ kết quả nghiên cứu. Theo đó, các đề xuất bao gồm ba nhóm nhằm bổ sung cơ chế và đổi mới cơ cấu chức năng của các tổ chức liên quan thích ứng theo mô hình quản trị rủi ro áp dụng các chuẩn Basel II phù hợp với thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam. Ba nhóm cụ thể đó là: Nhóm 1 quan trọng nhất đối với các NHTM, cần thành lập bộ máy chỉ đạo quản trị rủi ro ở cấp điều hành cao nhất và theo ngành dọc trong ngân hàng để tổ chức và giám sát triển khai Basel II; Nhóm 2 là đối với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cần thay đổi mô hình chức năng theo hướng là cơ quan giám sát ở cấp nhà nước về an toàn tài chính trên toàn bộ TTTC quốc gia; Nhóm 3 là đối với cấp nhà nước, nhà nước cần có những chế tài buộc các NHTM phải tăng tiềm lực vốn tự có phù hợp với chuẩn Basel II.


The application of Basel II in Vietnamese commercial banks

Abstract:

This paper examines and confirms the special role of risk supervision and management in banks in the fast international integration and recommends solutions in application of capital management following Basel II in Vietnamese commercial banks. Research methods include comparison of statistics, analysis, synthesis and logical materialism to analyze the issues then recommend the policies. There are three groups of solutions to supplement mechanism and innovate related organizations’ structures following the risk management model of Basel II associated with financial market in Vietnam. In particular, group one (1) is the most important for banks, that is the need to establish the board of risk managers following industry orientated approach to organize and conduct Basel II; group two (2) is for National Financial Supervision Commission, which should change its structure to supervise the financial safety of national financial market; group three (3) is for the government, it should establish certain sanctions forcing all commercial banks to enrich their equity following the Basel II.