Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của nhân viên HDBank TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Tiến, Phạm Xuân Tới

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng (SHL) trong công việc của nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tại TP. Hồ Chí minh. Từ kết quả thu được, nghiên cứu hàm ý một số chính sách liên quan đến quản trị nhằm nâng cao SHL trong công việc của nhân viên. Nghiên cứu thực hiện qua hai giai đoạn: (i) giai đoạn nghiên cứu sơ bộ bằng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng để xác định thang đo và mô hình chính thức; (ii) giai đoạn nghiên cứu chính: sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để khảo sát ý kiến của nhân viên về các nhân tố tác động đến SHL trong công việc của mình đang làm việc tại HDBank. Kết quả cho thấy, có bảy nhân tố ảnh hưởng đến SHL chung trong công việc của nhân viên được xếp từ mức độ nhiều nhất đến ít nhất: (i) được công nhận thành tích và khen thưởng; (ii) đồng nghiệp; (iii) môi trường làm việc; (iv) cấp trên; (v) cơ hội đào tạo và thăng tiến; (vi) bản chất công việc; (vii) tiền lương.


Employee satisfaction in HDBank Ho Chi Minh

Abstract:

This study examines the determinants of employee satisfaction in HDBank in Ho Chi Minh city. The results recommend some administrative policies to improve employee satisfaction. The research comprises of two (02) phases including: (i) preliminary research was conducted by using both the qualitative and quantitative methods to choose the proper measurement and model; (ii) the main stage: the qualitative method was applied to survey employees’ attitude regarding factors influenced on employee satisfaction at HDBank. The results indicate that there are seven (07) affecting factors categorized from the highest level to the lowest level of employee satisfaction: (i) their achievements are recognized and promoted; (ii) colleagues; (iii) working environment; (iv) their managers; (v) the training and promotion opportunities; (vi) their jobs’ characters; and (vii) the salary.