Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 135 | THÁNG 6/2017

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường mua bán nợ xấu

Nguyễn Đắc Hưng, Nguyễn Thị Trúc Phương

Tóm tắt:

Nguyên tắc chung trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu, hội nhập quốc tế của các ngân hàng ở Việt Nam đó là mức độ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng sẽ tăng lên rất nhanh, bởi vì Việt Nam phải đối xử bình đẳng giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài (NHNg), mở cửa hơn nữa cho các NHNg hoạt động tại Việt Nam, tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, vấn đề cấp bách là cần phải hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị trường mua bán nợ của ngân hàng và doanh nghiệp; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ xấu. Yêu cầu này cũng phù hợp với một số cam kết quốc tế của Việt Nam, bởi vì sẽ phải mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường mua bán nợ xấu của doanh nghiệp và ngân hàng, tạo điều kiện phát triển thị trường mua bán nợ, giúp giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng theo thông lệ quốc tế, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của các ngân hàng Việt Nam.


Improvement of legal framework for bad debt market

Abstract:

High-speed increased competition among banks becomes a common rule during the restructure and integration process of Vietnamese commercial banks because Vietnam has to treat domestic banks and foreign banks equally, increase the market access for foreign banks in Vietnam and increase foreign share ratio. As a result, the urgent solution is to improve legal frame work for bad debt market of banks and enterprises; also facilitate the entanglement on collateral settlement process and speed up the bad debt settlement. Those requirements are consistent with Vietnam’s international commitments, such as we have to allow foreign investors to join our bad debt market of banks and enterprises, facilitate the development of this market, reduce bad debt ratio of banks following the international standards, and motivate foreign investors to become foreign shareholders in Vietnamese banks.